ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 3
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων
3.6 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου “Υachting-Cruising”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Υachting-Cruising”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Μερίδια των Μεγαλυτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει EBITDA
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ενοικίασης Σκαφών Αναψυχής
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8.1 Ο Κλάδος της Κρουαζιέρας
8.2 Η Γαλάζια Οικονομία στην Ε.Ε.
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2011-2022)
Πίνακας 2.2 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2011-2021)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2011-2022)
Π2.4 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Π2.5 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) στην Ελλάδα
Π2.6 Μηνιαία εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2018-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις -έσοδα εταιρειών του κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.3 Ποσοστιαίες ετήσιες μεταβολές πωλήσεων – εσόδων εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Διεθνείς εκθέσεις yachting ανά τον κόσμο
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Yachting - Cruising» (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Υachting-Cruising» (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8-5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Μερίδια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς επαγγελματικου yachting (2014-2022)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ανά κατηγορία (2021-2022)
Πίνακας 6.3 Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάσει εσόδων (2021-2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των επαγγελματικού yachting (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει ιδιόκτητου στόλου (2022)
Πίνακας 8.1 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του επαγγελματικού yachting (2023-2025)