ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ο κλάδος των ρολογιών χειρός αποτελείται αποκλειστικά από εισαγωγικές - εμπορικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, αρκετές δε ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και εμπορία άλλων προϊόντων (κοσμήματα, αξεσουάρ κλπ).
Τα προϊόντα διατίθενται από τους αντιπροσώπους – εισαγωγείς μέσω χονδρικής κυρίως πώλησης. Σημαντικότερο κανάλι λιανικής πώλησης αποτελούν τα κοσμηματοπωλεία. Ορισμένες εισαγωγικές εταιρείες αναπτύσσουν και δικό τους δίκτυο διανομής, καθώς εκμεταλλεύονται εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός (πωλήσεις σε τεμάχια) παρουσιάζει συνεχώς πτωτική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικότερα, η αγορά μειώθηκε κατά 6% το 2012 και κατά 8% το 2011. Η πτωτική πορεία των πωλήσεων συνεχίστηκε και το 2013 με ανάλογο ρυθμό. Μείωση παρουσιάζει και η αγορά ρολογιών σε αξία, τα τελευταία έτη (μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης 9,6% το διάστημα 2009-2012).
Αναλύοντας την αγορά με βάση την τιμή λιανικής πώλησης των ρολογιών, διαπιστώνεται ότι τα φθηνότερα ρολόγια (τιμής έως €150) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πωληθέντων τεμαχίων (2012:73%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ρολογιών Χειρός
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου
3. Η Προσφορά Ρολογιών Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ρολογιών
3.3 Περιγραφή Δικτύου Διανομής των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Ρολογιών Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ρολογιών Χειρός
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ρολογιών Χειρός
4.1.1 Εισαγωγές Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ρολογιών Χειρός
4.3 Μερίδια Αγοράς Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Παγκόσμια Αγορά Ρολογιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2001-2011)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών βάσει εισοδήματος (2009)
Π2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών βάσει εισοδήματος (2010)
Π2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών βάσει εισοδήματος (2011)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ρολογιών χειρός
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ρολογιών χειρός (2008-2012)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008– 2012)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008 – 2012)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008 – 2012)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008 – 2012)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008–2012)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2011 – 2012)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2011 – 2012)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2011 – 2012)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LUXURY TRADING Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RICHEMONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SWATCH GROUP (GREECE), THE, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SYMBOL ΕΛΛΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΩΡΤΑΖ Α.Ε.Β.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κ., Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΡΟΝΟΤΗΜ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΩΡΑ - ΚΑΙΣΑΡΗΣ Α.Ε.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2012)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρού αποτελέσματος (2012)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2012)
Πίνακας 3.26 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2013-2012)
Πίνακας 3.27 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2013-2012)
Πίνακας 3.28 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ρολογιών Χειρός (2013-2012)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών ανά μέσο ενημέρωσης (2008 – 2012)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ρολογιών χειρός ανά εμπορικό σήμα (2011-2012)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει ποσότητας (1995-2013)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός με βάση την τιμή λιανικής πώλησης (2012)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει αξίας (2001 – 2013)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2012)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου (2012)
Π4.1 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2012)
Π4.2 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κύρια χώρα προέλευσης (2011-2012)
Π4.3 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2012)
Π4.4 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κατά κύρια χώρα προορισμού (2011-2012)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ρολογιών χειρός ανά κατηγορία προϊόντος (2008-2012)
Π5.1 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία (2008 - 2012)
Π5.2 Εξαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε τεμάχια (2008 - 2012)
Π5.3 Εισαγωγές ρολογιών χειρός κυριότερων παραγωγικών χωρών σε αξία (2008 - 2012)