ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 19
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, καθώς και πλήθος μικρομεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών.
Η εγχώρια παραγωγή οίνου κορυφώθηκε την περίοδο 2004-2005, ενώ εν γένει παρουσιάζει διαρκείς ετήσιες διακυμάνσεις. Από την κορύφωση της παραγωγής έως σήμερα, η εξέλιξή της είναι σε γενικές γραμμές φθίνουσα.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) για την οινική περίοδο 2021-2022, η εγχώρια παραγωγή κρασιού παρουσιάζει άνοδο 8% περίπου
Οι λευκοί οίνοι αποτελούν την κυριότερη κατηγορία οίνων διαχρονικά, καθώς αποσπούν ποσοστά από 66% έως 70% επί της εγχώριας παραγωγής τα τελευταία έτη. Ακολούθως, τα ερυθρά και ερυθρωπά κρασιά αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα μερίδια που κυμαίνονται από 30% ως 34% (επί του συνόλου της παραγωγής).
Την τελευταία πενταετία (2015-2020) προκύπτει μείωση 19,0% στα μέσα επίπεδα παραγωγής
Τα ελληνικά κρασιά καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εγχώρια ζήτηση, γεγονός που διαμορφώνει σε χαμηλά επίπεδα το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 7% την περίοδο 2020-2021, ενώ εκτιμάται στο 5,4% την ακόλουθη περίοδο 2021-2022.
Η εγχώρια κατανάλωση οίνου καλύπτεται, κατά βάση, από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Τα λευκά κρασιά, συμπεριλαμβανομένης της ρετσίνας, καταλαμβάνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης, περίπου 66%-70% το 2021. Αντίστοιχα, οι ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι αποσπούν ποσοστό της τάξης του 30%-34%. Όσον αφορά τη ρετσίνα, το μερίδιό της στο σύνολο της αγοράς εκτιμάται περίπου στο 10%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Οινάμπελων
Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Ελληνικά Κρασιά ΠΟΠ ανά Περιφέρεια
Ελληνικά Κρασιά ΠΓΕ ανά Περιφέρεια
Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυα Διανομής
Κατανομή των Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Συνεταιρισμών του Κλάδου
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ποτών
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Οίνου
Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Βάσει Χρώματος
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Κατά Βασικούς Τύπους
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Ανά Κατηγορία
Εξέλιξη των Αποθεμάτων Οίνου
Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
Εισαγωγές Οίνου
Εξαγωγές Οίνου
Εμπορικό Ισοζύγιο Οίνου
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Οίνου
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Οίνου
Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Οίνου
Εισαγωγική Διείσδυση-Εξαγωγική Επίδοση Οίνου
Ετήσια Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Οίνου
Εγχώρια Αγορά Εμφιαλωμένου Κρασιού
Μερίδια Αγοράς Εμφιαλωμένου Κρασιού
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά
Παγκόσμια Έκταση Αμπελώνων
Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής και Εξαγωγής Οίνου
Παραγωγή Οίνου σε χώρες της Ε.Ε.
Εμπορικό Ισοζύγιο Οίνου της Ε.Ε.
Αριθμός Κρασιών με ένδειξη Π.Γ.Ε. στην Ε.Ε.
Αριθμός Κρασιών με ένδειξη Π.O.Π. στην Ε.Ε.
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου