ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

Η βιομηχανία των σπορέλαιων - μαργαρινών παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αξιόλογο μέρος της παραγωγής καλύπτεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους. Οι μεγαλύτερες μονάδες του κλάδου χαρακτηρίζονται από σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με γνωστά και ισχυρά εμπορικά σήματα (brands).
Ο κλάδος αποτελείται από τις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών, τις επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με την τυποποίηση σπορέλαιων και τις εισαγωγικές επιχειρήσεις.
Το σύνολο της εγχώριας παραγωγής σπορέλαιων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια (2,7% το 2017). Το ηλιέλαιο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της παραγωγής (μερίδιο 54%) και ακολουθεί το σογιέλαιο (μερίδιο 26%). Η συνολική παραγωγή μαργαρίνης εκτιμάται ότι παρουσίασε οριακή αύξηση το 2017 σε σχέση με το 2016.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση σπορέλαιων αυξήθηκε κατά 4,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Το ηλιέλαιο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, με εκτιμώμενο ποσοστό 51% περίπου το 2017. Ακολουθούν το σογιέλαιο και το αραβοσιτέλαιο με αντίστοιχα μερίδια 13,3% και 7,7%. Η κατανάλωση μαργαρινών σημείωσε το 2017 ετήσια αύξηση 3,6%.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί της συνολικής αγοράς σπορέλαιων το 30% περίπου διατίθεται στη λιανική (super markets, καταστήματα τροφίμων) και το υπόλοιπο 70% κατευθύνεται στη βιομηχανία τροφίμων και άλλους επαγγελματικούς κλάδους (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, catering, ξενοδοχεία κ.α.).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Βασικών Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ελαίων – Λιπών & Μαργαρίνης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Σπορέλαιων και Μαργαρινών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας και Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας και Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας - Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.9 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών (2013-2017)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1.1 Ηλιέλαιο
5.1.2 Σογιέλαιο
5.1.3 Αραβοσιτέλαιο
5.1.4 Βαμβακέλαιο
5.1.5 Σύνολο Σπορέλαιων
5.1.6 Μαργαρίνες
5.1.7 Μερίδια Εταιρειών
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο90
5.2.1 Εισαγωγές
5.2.2 Εξαγωγές
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.3.1 Ηλιέλαιο
5.3.2 Σογιέλαιο
5.3.3 Αραβοσιτέλαιο
5.3.4 Βαμβακέλαιο
5.3.5 Άλλα Σπορέλαια
5.3.6 Σύνολο Σπορέλαιων
5.3.7 Μαργαρίνες
5.3.8 Μερίδια Εταιρειών στην Εγχώρια Αγορά
5.3.9 Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής - Παγκόσμιας Αγοράς
6.1 Φοινικέλαιο
6.2 Βαμβακέλαιο
6.3 Σογιέλαιο
6.4 Κραμβέλαιο
6.5 Ηλιέλαιο
6.6 Διεθνείς Τιμές Σπορέλαιων
6.7 Μαργαρίνες
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Παραγωγής - Επεξεργασίας - Τυποποίησης Σπορέλαιων & Μαργαρινών
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγών Σπορέλαιων & Μαργαρινών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Eπιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας - Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
• Benchmarking Eπιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέσος ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για έλαια και μαργαρίνες (2010-2017)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για σπορέλαια και μαργαρίνες (2006-2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαίων και λιπών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2015-2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων, λιπών και μαργαρίνης (2014-2015)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012 - 2017)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις τυποποίησης σπορέλαιων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων (2012 - 2017)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής σπορέλαιων - μαργαρινών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγών σπορέλαιων & μαργαρινών (2012 - 2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIMEK Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, Κ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΕΚΑΣ, Γ. Σ., Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.29 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TYRNAVOS FOODS Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΡΟΤΥΠ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΦ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΦΑ, Η., ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΛΚΙΔΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.41 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.42 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.43 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.44 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.45 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.46 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Ηλιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.2 Σογιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.3 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.4 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.5 Σύνολο σπορέλαιων: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.6 Μαργαρίνες: Εγχώρια Παραγωγή (2011-2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια παραγωγής σπορέλαιων (2017)
Πίνακας 5.8 Μερίδια παραγωγής μαργαρίνης (2017)
Πίνακας 5.9 Εισαγωγές Σπορέλαιων (2006-2017)
Πίνακας 5.10 Εισαγωγές Μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.11 Εξαγωγές Σπορέλαιων (2006-2017)
Πίνακας 5.12 Εξαγωγές Μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.13 Εμπορικό ισοζύγιο σπορέλαιων και μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.14 Ηλιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.15 Σογιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.16 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.17 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.18 Άλλα Σπορέλαια: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.19 Σύνολο Σπορέλαιων: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.20 Μαργαρίνες: Εγχώρια κατανάλωση (2011-2018)
Πίνακας 5.21 Η αγορά σπορέλαιων και μαργαρινών σε αξία (2017)
Π5.1 Εισαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.2 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.4 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.5 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.6 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.7 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.8 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.9 Εξαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.10 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.11 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.12 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.13 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.14 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.15 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.16 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή φοινικέλαιου ανά χώρα (2017-2018)*
Πίνακας 6.2 Κατανάλωση κραμβέλαιου ανά χώρα (2017-2018)
Πίνακας 6.3 Οι 10 πρώτες χώρες στην παραγωγή μαργαρινών (2016)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2018-2020)