ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

Στον κλάδο των σπορέλαιων και μαργαρινών δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται και τυποποιούν τα προϊόντα, καθώς και επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με την τυποποίηση αυτών. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά και σπορέλαια.
Το σύνολο της εγχώριας παραγωγής σπορέλαιων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, το μέγεθος της παραγωγής εκτιμάται αυξημένο κατά 5,9% το 2021 έναντι του 2020. Το ηλιέλαιο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της παραγωγής (μερίδιο 61%) και ακολουθεί το σογιέλαιο (μερίδιο 22%). Η συνολική παραγωγή μαργαρίνης σημείωσε αύξηση 6,1% το 2021 σε σχέση με το 2020.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση σπορέλαιων αυξήθηκε κατά 5,2% το 2021 σε σχέση με το 2020, ενώ περαιτέρω αύξηση προβλέπεται το 2022. Το ηλιέλαιο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, με ποσοστό 45,5% περίπου το 2021. Ακολουθούν το σογιέλαιο και το αραβοσιτέλαιο με αντίστοιχα μερίδια 15,4% και 5,9%. Η κατανάλωση μαργαρινών σημείωσε οριακή αύξηση το 2021 σε σχέση με το 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Βασικών Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ελαίων – Λιπών & Μαργαρίνης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Ελαίων & Λιπών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
2. Η Ζήτηση Σπορέλαιων και Μαργαρινών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.2.2 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας & Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α. Επιχειρήσεις Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Επιχειρήσεις Τυποποίησης Σπορέλαιων
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.1.1 Ηλιέλαιο
6.1.2 Σογιέλαιο
6.1.3 Αραβοσιτέλαιο
6.1.4 Βαμβακέλαιο
6.1.5 Σύνολο Σπορέλαιων
6.1.6 Μαργαρίνες
6.1.7 Μερίδια Εταιρειών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
6.3.1 Ηλιέλαιο
6.3.2 Σογιέλαιο
6.3.3 Αραβοσιτέλαιο
6.3.4 Βαμβακέλαιο
6.3.5 Άλλα Σπορέλαια
6.3.6 Σύνολο Σπορέλαιων
6.3.7 Μαργαρίνες
6.3.8 Μερίδια Εταιρειών στην Εγχώρια Αγορά
6.3.9 Αξία Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Ευρωπαϊκής - Παγκόσμιας Αγοράς
7.1 Φοινικέλαιο
7.2 Σογιέλαιο
7.3 Κραμβέλαιο
7.4 Ηλιέλαιο
7.5 Βαμβακέλαιο
7.6 Διεθνείς Τιμές Σπορέλαιων
7.7 Μαργαρίνες
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μέσος ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για έλαια και μαργαρίνες (2015-2021)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για έλαια και μαργαρίνες (2015-2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαίων και λιπών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2018-2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Πίνακας 3.1 Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων, λιπών και μαργαρίνης (2017 - 2019)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής - επεξεργασίας - τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2016 - 2021)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις τυποποίησης σπορέλαιων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων (2016 - 2021)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής σπορέλαιων και μαργαρινών (2016 - 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου "Βιομηχανία: Είδη Διατροφής" (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.27 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.28 – 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ηλιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.2 Σογιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.3 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.4 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.5 Σύνολο σπορέλαιων: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2022)
Πίνακας 6.6 Μαργαρίνες: Εγχώρια Παραγωγή (2011-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια παραγωγής σπορέλαιων (2021)
Πίνακας 6.8 Εισαγωγές Σπορέλαιων (2006 - 2021)
Πίνακας 6.9 Εισαγωγές Μαργαρινών (2006 - 2021)
Πίνακας 6.10 Εξαγωγές Σπορέλαιων (2006-2021)
Πίνακας 6.11 Εξαγωγές Μαργαρινών (2006-2021)
Πίνακας 6.12 Εμπορικό ισοζύγιο σπορέλαιων και μαργαρινών (2006-2021)
Πίνακας 6.13 Ηλιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.14 Σογιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.15 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.16 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.17 Άλλα Σπορέλαια: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.18 Σύνολο Σπορέλαιων: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2022)
Πίνακας 6.19 Μαργαρίνες: Εγχώρια κατανάλωση (2011-2022)
Πίνακας 6.20 Αξία αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2021)
Π6.1 Εισαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.2 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.5 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.6 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.8 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2020-2021)
Π6.9 Εξαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.10 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.11 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.12 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.13 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.14 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.15 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Π6.16 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια παραγωγή φοινικέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.2 Παραγωγή φοινικέλαιου ανά χώρα ( 2021/22 - 2022/23)
Πίνακας 7.3 Παγκόσμια παραγωγή σογιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.4 Παγκόσμια κατανάλωση σογιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια παραγωγή κραμβέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.6 Παγκόσμια κατανάλωση κραμβέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.7 Παγκόσμια παραγωγή ηλιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.8 Παγκόσμια κατανάλωση ηλιέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.9 Παγκόσμια παραγωγή βαμβακέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.10 Παγκόσμια κατανάλωση βαμβακέλαιου (2014/15 -2022/23)
Πίνακας 7.11 Παγκόσμια παραγωγή μαργαρίνης (2014 -2022) 130
Πίνακας 7.12 Παγκόσμια έσοδα από μαργαρίνη (2014 -2022)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2022 - 2024)