ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Εταιρείες Ενοικίασης & Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
3.2 Κατανομή των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. H Εγχώρια Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Μερίδια Αγοράς Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων Ανά Εμπορικό Σήμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
8.1 Η Αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων στις Η.Π.Α.
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά αυτοκινήτου (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ : αγορά αυτοκινήτου (2015 – 2023*)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων
Πίνακας 3.2 Εταιρείες αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εταιρειών εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών εταιρειών εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων (2020-2022)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος (2015 - 2022)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2017-2022)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2021-2022)
Π6.3 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.4 Αξία εισαγωγών επιβατικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.5 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.6 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (2017-2022)
Π6.7 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2021-2022)
Π6.8 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.9 Αξία εξαγωγών επιβατικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.10 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.11 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος και μερίδιο κάθε κατηγορίας ως προς το σύνολο (2015 - 2022)
Π6.12 Μεταβιβάσεις οχημάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία οχήματος και ετήσια μεταβολή αυτών (2015 - 2022)
Π6.13 Τα 25 πρώτα εμπορικά σήματα επιβατικών αυτοκινήτων βάσει των μεταβιβάσεων το 2022 (2020-2022)
Π6.14 Τα πρώτα εμπορικά σήματα φορτηγών βάσει των μεταβιβάσεων το 2022 (2020-2022)
Π6.15 Τα πρώτα εμπορικά σήματα λεωφορείων βάσει των μεταβιβάσεων το 2022 (2020-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (2010 - 2022)
Πίνακας 8.2 Μέση τιμή πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (2010 - 2019)
Πίνακας 8.3 Mεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2014 - 2022)
Πίνακας 8.4 Μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στη Γερμανία (2011 - 2022)
Πίνακας 8.5 Έσοδα από πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στη Γερμανία (2010 - 2020)
Π8.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή μεταχειρισμένων οχημάτων στις Η.Π.Α. (1/2021-05/2023)
Π8.2 Στόλος κυκλοφορούντων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ευρώπης (2019-2021) και η μέση ηλικία τους το 2021
Π8.3 Αξία εξαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (2020-2022)
Π8.4 Αξία εισαγωγών μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (2020-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεταβιβάσεων επιβατικών αυτοκινήτων (2023-2025)