ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 3.500 τουριστικά γραφεία, μέγεθος που περιλαμβάνει τόσο τα συστηματικά / οργανωμένα γραφεία, όσο και τα εποχιακά. Το 2019 επισκέφθηκαν την Ελλάδα περισσότεροι από 31 εκατ. αλλοδαποί τουρίστες καταγράφοντας αύξηση για 7η συνεχόμενη χρονιά το ποσοστό της οποίας ανήλθε σε 4,1% σε σχέση με το 2018. Αυξημένες κατά 13% εμφανίζονται και τουριστικές εισπράξεις την ίδια περίοδο. Το 2019 περίπου 10 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα μέσω οργανωμένων ταξιδιών (ποσοστό 31,8%). Η πανδημία του Covid-19, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του τουρισμού το 2020 (περίπου 24 εκατ. λιγότερες αφίξεις και μείωση 76,5% σε έσοδα).
Μετά την κατάρρευση του τουρισμού ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19, το συνολικό μέγεθος αγοράς του κλάδου των τουριστικών γραφείων συρρικνώθηκε για το 2020 καταγράφοντας πτώση 74,3% σε σχέση με το 2019. Το 2020 το μέγεθος αγοράς των εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού κατέγραψε μείωση 75,1% σε σχέση με το 2019, του εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού 72,5% και του εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού 73,7%.
Ο εισερχόμενος οργανωμένος τουρισμός αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο (περίπου 60%) στο σύνολο της αγοράς των τουριστικών γραφείων το 2020. Το υπόλοιπο της αγοράς μοιράζονται σχεδόν εξ ίσου ο εσωτερικός και ο εξερχόμενος οργανωμένος τουρισμός.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Moρφές Τουρισμού
1.4 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης
2.2 Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητα
2.3 Μεγέθη και Χαρακτηριστικά Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
2.3.1 Αποτελέσματα της «Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014-2019)
2.3.2 Αποτελέσματα της Έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Εξερχόμενο Τουρισμό (2014-2019)
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
6.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εισερχόμενου Τουρισμού
6.1.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εσωτερικού Τουρισμού
6.1.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εξερχόμενου Τουρισμού
6.2 Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
7. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2 Οι Μεγαλύτερες Τουριστικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης
8. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
•Benchmarking Εταιρειών Εσωτερικού - Εξερχόμενου Τουρισμού
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (2019)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2012-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών ημεδαπών (2017-2019)
Πίνακας 2.5 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ημεδαπών στο εξωτερικό (2012-2019)
Πίνακας 2.6 Μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εξωτερικό (2014-2019)
Πίνακας 2.7 Μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (2014-2019)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2012-2019)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό με οργανωμένα ταξίδια (2012-2019)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2010-2020)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2018-2019)
Π2.7 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2014-2019)
Π2.8 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για προσωπικά ταξίδια ημεδαπών με 1 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2019)
Π2.9 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για ταξίδια διακοπών ημεδαπών με 4 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2014-2019)
Π2.10 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά πλήθος διανυκτερεύσεων (2018-2019)
Π2.11 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά ηλικία (2018-2019)
Π2.12 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μέσο μεταφοράς (2018-2019)
Π2.13 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μήνα (2018-2019)
Π2.14 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά είδος κράτησης (2015-2016)
Π2.15 Ταξιδιωτική δαπάνη ταξιδιών ημεδαπών (2014-2019)
Π2.16 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων της χώρας στο εξωτερικό, κατά κύρια χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.17 Διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.18 Ταξιδιωτικές πληρωμές κατά χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.19 Ταξιδιωτικές πληρωμές ανά λόγο ταξιδιού (2014-2019)
Π2.20 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ομαδικά ταξίδια (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/19)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GEM TRAVEL Γ. & Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HELLENIC ISLAND SERVICES ΡΟΔΟΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HORIZON TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LUXURY TRAVEL DOMESTIC MANAGEMENT COMPANY Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RENAISSANCE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RHAPSODY TRAVEL Α.Τ.&Ξ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIVA TRAVEL SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOURGREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TUI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΡΑ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, Κ., ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΝΤ ΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ, Ι., & ΥΙΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΗΦΑΚΗΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.36 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AMERICAN EXPRESS GBT ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COSMORAMA Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας E TRAVEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERA Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.S. ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR TOURISM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MANESSIS TRAVEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MARINE TOURS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPECIAL TOURS WHOLESALERS - Δ.Β.ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRAVEL WORLD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VERSUS TRAVEL Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΡΑΝΤ ΣΤΑΡ ΕΛΛΕΝΙΚ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.51 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.52 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜ.ΤΙ.ΕΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.53 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΓΚΝΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.54 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΟΥΛΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.55 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, ΦΙΛ., ΜΟΝ Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.58 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.59 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2019-2020)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στο σύνολο της αγοράς των τουριστικών γραφείων (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2019-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων εσωτερικού - εξερχόμενου τουρισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2019,2018)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2018)
Πίνακας 7.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2018)
Πίνακας 7.5 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2018)