ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα – Κατά Κεφαλήν
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών και Ζαντών
3.1 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά Ελαστικών και Ζαντών
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
6.1.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
6.1.3 Εξαγωγές Ελαστικών και Ζαντών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών και Ζαντών – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς Ελαστικών
6.2.2 Μέγεθος Αγοράς Ζαντών
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ελαστικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελαστικών και Ζαντών
8.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών
8.1.1 Κορυφαίες Εταιρίες Παραγωγής Ελαστικών
8.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαστικών
8.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών στην Ε.Ε.
8.2.1 Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά
8.2.2 Φορτηγά
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2023*)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2013-2022 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούρια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2022/στο τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2022/ τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2013-2022 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Κατανομή 36 εταιρειών του κλάδου ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2019 – 2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2022 - 2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε ποσότητα (2000-2023*)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος, σε ποσότητα (2017-2022)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2023*)
Πίνακας 6.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος σε αξία (2022)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (2000-2023*)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2023*)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει ποσότητας (2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει αξίας (2022) 81
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ελαστικών (2022)
Π6.1 Εισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2018-2022)
Π6.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2018-2022)
Π6.3 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα (2018-2022)
Π6.4 Εισαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.5 Εισαγωγές ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.6 Εισαγωγές ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.7 Εισαγωγές ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.8 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.9 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.10 Εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2018-2022)
Π6.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2018-2022)
Π6.12 Εξαγωγές τροχών για δίκυκλα (2018-2022)
Π6.13 Εξαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.14 Εξαγωγές ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή (2019-2021)
Πίνακας 8.2 Πωλήσεις των 10 κορυφαίων εταιρειών παραγωγής ελαστικών, σε παγκόσμιο επίπεδο (2019-2020)
Πίνακας 8.3 Πωλήσεις ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά στην Ε.Ε. (2015-2020)
Πίνακας 8.4 Πωλήσεις ελαστικών για φορτηγά και λεωφορεία στην Ε.Ε. (2015-2020)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε ποσότητα (2023-2025)