ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 20
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (3PL) αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων υπηρεσιών, είτε διαμεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-commerce), η ανάκαμψη του τουρισμού, κατά το 2021, καθώς και η διόγκωση της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας συντέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης στον εξεταζόμενο κλάδο το 2021. Συγκεκριμένα, η αξία της αγοράς εμφανίζεται αυξημένη κατά 8,5% έναντι του 2020, έτος κατά το οποίο η αγορά συρρικνώθηκε κατά 5,4% (2020/19).
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) απέσπασαν ποσοστό της τάξης του 60% επί της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, ενώ οι υπηρεσίες διανομής κατέλαβαν αντίστοιχο μερίδιο 34%, το 2021.
Στην κατανομή της αγοράς υπηρεσιών 3PL ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, την πρώτη θέση διαχρονικά καταλαμβάνει η κατηγορία "Τρόφιμα και ποτά" με εκτιμώμενο μερίδιο 43%, το 2021. Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται τα "Οχήματα & Ανταλλακτικά" με 10% της αγοράς και ακολουθούν οι κατηγορίες "Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά - Καλλυντικά" και "Λοιπά Καταναλωτικά είδη" με μερίδιο 9% εκάστη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
6.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
7. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
7.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL - Κυριότερες Επιχειρήσεις
7.3 Δείκτης LPI (Logistics Performance Index)
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Επιχειρηματικές Ειδήσεις
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές του Κλάδου
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2012-2022*)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2012-2022*)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2016-2022*)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2016-2022*)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2017 - 2021)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2017 - 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: "Αποθηκεύσεις" (2022)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: "Υπηρεσίες Μεταφορών" (2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2021-2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών* Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1999-2022)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Αποθήκευσης (2016 - 2022)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2021)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2021)
Πίνακας 7.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2017 - 2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2017-2021)
Π7.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων κρατών βάσει του LPI για το 2018
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2022 - 2024)