ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

THIRD PARTY LOGISTICS

Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους, στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων υπηρεσιών, είτε (δια)μεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL.
Ανοδική πορεία ακολούθησε η αγορά των υπηρεσιών 3PL το διάστημα 2016-2019, μετά από μια περίοδο (2009-2015) διαρκούς μείωσης. Ειδικότερα, το 2019 η αξία της αγοράς παρουσίασε αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2018.
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) από κοινού με τη διανομή εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 94% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, το 2019.
Στην κατανομή της αγοράς υπηρεσιών 3PL ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, την πρώτη θέση και το 2019 απέσπασε η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό που εκτιμάται στο 43%. Ακολουθεί η κατηγορία "οχήματα και ανταλλακτικά" με ποσοστό 11%. Οι κατηγορίες "ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές & αναλώσιμα", "φάρμακα, παραφαρμακευτικά, καλλυντικά & ιατροτεχνολογικος εξοπλισμός" κάλυψαν ποσοστό 9% και 8% αντίστοιχα, το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1Γενικά
1.3.2Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
3.Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1Κατανομή Εταιρειών Του Κλάδου
3.2Δομή του Κλάδου
3.3Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)
4.2.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Eταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6.Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
6.3Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
7.Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
7.1Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7.2Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες Επιχειρήσεις
7.3Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)
8.Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
8.2Συμπεράσματα
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3Ανάλυση SWOT
8.4Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2011-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2011-2020)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2015-2020)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2015-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των logistics (3PL) (2019-2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2019-2020)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2019)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2019)
Πίνακας 7.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2016-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2015-2019)
Πίνακας 7.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2018)
Π7.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων χωρών βάσει του LPI για το 2018 (Logistics Performance index)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2020-2022)