ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε.
1.4 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2023-2027)
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των
Επιχειρήσεων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.6 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2022
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Διεθνής & Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
8.2 Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προβλήματα του Κλάδου
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2019-2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2019-2021)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2018 - 2022)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου "Βιομηχανία: Είδη Διατροφής" (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.32 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών του κλάδου για το 2022
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2002/03 – 2022/23)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2021/22) 96
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2012-2022)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές παρασκευασμένων - διατηρημένων ελιών (2012-2022)
Πίνακας 6.5 Εμπορικό ισοζύγιο ελιών (2012-2022)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2005/06 – 2022/23)
Π6.1 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2012-2022)
Π6.2 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2008-2022)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων - διατηρημένων (2021-2022)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών «για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού» (2021-2022)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Αίγυπτο (2013/14 – 2022/23)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Τουρκία (2013/14 – 2022/23)
Π8.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2014/15 – 2022/23)
Π8.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2014/15 - 2022/23)
Π8.3 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2022/23)
Π8.4 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14 – 2022/23)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών (2022/23 – 2024/25)