ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή χυμών και αναψυκτικών (2014 – 2020*)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αναψυκτικά και χυμούς, κατά περιοχή (2018-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για χυμούς και αναψυκτικά ανά περιοχή, σε ποσότητα (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του Εξεταζόμενου Κλάδου (2017)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής χυμών - αναψυκτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών και Χυμών (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2015- 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” & Εμπόριο “Ποτά” (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.2 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών (1990-2020)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Η Ανταγωνιστικότητα των Χυμών ανά Κατηγορία βάσει του Δείκτη Balassa (2015-2019)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη Εισαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη Εξαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Αναψυκτικών βάσει του Δείκτη Balassa (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (1994-2020)
Πίνακας 6.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Χυμών (2020)
Πίνακας 6.12 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (1990-2020)
Π6.1 Εισαγωγές Χυμών ανά Κατηγορία Φρούτων (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές Χυμών κατά Κύρια Χώρα Προέλευσης (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Όγκος Πωλήσεων (σε Λίτρα) Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Η Εξέλιξη της Αγοράς των Αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2014-2018)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Χυμών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Π7.2 Όγκος Πωλήσεων Αναψυκτικών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Χυμών (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αναψυκτικών (2021-2023)

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Διαλογή – Τυποποίηση - Συσκευασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Δικτύων Διανομής
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας: “Αγροτικά Προϊόντα”
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Λαχανικών
Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Φρούτων
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
Διάθεση Εγχώριας Παραγωγής Οπωροκηπευτικών
Γεωγραφικός Προσανατολισμός Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων – Συσκευασμένων Οπωροκηπευτικών
Εγχώρια Παραγωγή ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Μερίδια Παραγωγής Τυποποιημένων Οπωροκηπευτικών
Εξωτερικό Εμπόριο Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εισαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εισαγωγές Λαχανικών
Εισαγωγές Φρούτων
Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών
Εξαγωγές Λαχανικών
Εξαγωγές Φρούτων
Εξωτερικό Εμπόριο Νωπών Οπωροκηπευτικών - Κυριότερες Χώρες
Χώρες Προέλευσης
Χώρες Προορισμού
Εγχώρια Κατανάλωση Τυποποιημένων Νωπών Οπωροκηπευτικών – Επιπτώσεις Covid-19
Εγχώρια Κατανάλωση ανά Κατηγορία Προϊόντων

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Νωπών Οπωροκηπευτικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
Κύριες Χώρες Παραγωγής στην Ε.Ε.
Παγκόσμια Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
Συμπεράσματα –Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid – 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου