ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
2. Η Ζήτηση για Αθλητικά Είδη
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών
2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Αριθμός Επιχειρήσεων
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων
3.7 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Εμπόριο: Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Μερίδια των Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει EBITDA
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shops)
6.3 Μερίδια Εταιρειών & Αλυσίδων Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Τάσεις - Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός Ελλάδας ανά Περιφέρεια (2021)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (2020-2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2017-2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2017-2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος (2017-2021)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος κατά ηλικιακή ομάδα (2030 & 2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
(2014-2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Π2.4 Μηνιαία εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2018-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου ανά εταιρικό κατάστημα (2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Π3.1 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών ανά νομό (Μάρτιος 2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Εμπόριο: Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη» (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Εμπόριο: Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη» (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Μερίδια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς καταστημάτων αθλητικών ειδών (2013-2021)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία (2022)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων αθλητικών ειδών (2018-2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης αθλητικών καταστημάτων (2021-2022)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών (2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Οι μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών παγκοσμίως (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών (2023-2025)