ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Θεσμικό Πλαίσιο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Δημόσιος Τομέας και Δημόσια Πολιτική
2.3 Διείσδυση των ΤΠΕ στα Νοικοκυριά
2.4 Διείσδυση των ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις
2.5 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
3. Προσφορά
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς Επιχειρήσεων Λογισμικού
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων Λογισμικού
3.3 Παρουσίαση των Κυριότερων Επιχειρήσεων Software
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Λογισμικού
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Λογισμικού
4.1 Μέγεθος Αγοράς Λογισμικού
4.2 Βαθμός Συγκέντρωσης και Μερίδια Αγοράς
4.3 Προώθηση Προϊόντων Λογισμικού στην Εγχώρια Αγορά
4.4 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Λογισμικού
5.1 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς Λογισμικού και Πληροφορικής
5.2 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Λογισμικού
6. Συμπεράσματα
Ανάλυση 5 Δυνάμεων PORTER
Απειλές Εισόδου
Υποκατάστατα
Ανταγωνισμός Μεταξύ Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανάλυση SWOT
Ισχυρά Σημεία (Πλεονεκτήματα) του κλάδου
Αδύνατα σημεία (Μειονεκτήματα)
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Λογισμικού (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς-ζήτησης: πηγές και εμπόδια ανάπτυξης
Πίνακας 2.2 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη σε αγαθά & υπηρεσίες – ΕΟΠ 2004-2005
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λογισμικού 2001-2005
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις ανάπτυξης – παραγωγής και εισαγωγής λογισμικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων λογισμικού (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Υπόμνημα Συντμήσεων Επιχειρήσεων για τα Διαγράμματα Δεικτών
Π3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης προϊόντων λογισμικού (2004-2008)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών λογισμικού (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων λογισμικού (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών λογισμικού (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων λογισμικού (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων λογισμικού (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων λογισμικού (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων λογισμικού (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων λογισμικού (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων λογισμικού (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων λογισμικού (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων λογισμικού (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μερίδια Αγοράς (2008)
Π4.1 Εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.2 Εξέλιξη εισαγωγών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2003-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια Αγορά ΤΠΕ (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Δομή Ευρωπαϊκής Αγοράς Λογισμικού (2007-2008)