ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής, με ορισμένες από αυτές να αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής.
Η συνολική αξία πωλήσεων Λογισμικού (Software) στην εγχώρια αγορά το 2019 σημείωσε αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2018. Η εν λόγω αγορά παρουσιάζει συνεχή άνοδο από το 2014 και το 2019 σε σχέση με το 2013 έχει αυξηθεί κατά 21% περίπου.
Κυρίαρχη κατηγορία στην εγχώρια αγορά λογισμικού είναι το Application Software, καθώς καλύπτει ποσοστό 67%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την κατηγορία Systems Software (33%).
Η αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Services) περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως IT Consulting, System Integration, Network Consulting and Integration Services, Custom Application Development, Outsourcing κ.ά.
Η αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής κινείται ανοδικά από το 2014 και έπειτα (2019/2013:+12,7%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Πληροφορικής
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Πληροφορικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
6.1Μέγεθος Αγοράς
6.2Μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου
7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
7.2H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Πληροφορικής (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2018 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTRALOT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAP HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SINGULARLOGIC A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPACE HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
Περιθωρίου EBITDA (%) (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της
Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2019)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα (2020-2022)