ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων είναι ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.
Η απουσία φορολογικού πλαισίου τα προηγούμενα έτη σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική συγκυρία της χώρας (περίοδος ύφεσης), οδήγησαν σε εκτόξευση της προσφοράς υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης τα τελευταία χρόνια.
Ο αριθμός των καταχωρήσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτιμάται σε περισσότερες από 126.000 το 2018 έναντι μόλις 132 το 2010.
Τα συνολικά έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση παρουσίασαν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2015-2018 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 9% περίπου) ενώ αναμένεται να παρουσίασουν περαιτέρω αύξηση την περίοδο 2015-2018 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 9% περίπου).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.2 Εισαγωγή
1.3 Νομικό Πλαίσιο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
1.4 Φορολογία Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Διαμονής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Ιδιοκτήτες Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Εταιρείες Διαχείρισης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
4. Η Αγορά της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
4.1 Περιγραφή της Αγοράς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
4.2 Στοιχεία Αγοράς Ακίνητης Περιουσίας
4.3 Έσοδα από Βραχυχρόνια Μίσθωση
4.4 Πρόβλεψη Αγοράς (2019-2021)
5. Διεθνής Αγορά Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και Τουρισμού
5.1 Διεθνής Αγορά Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
5.2 Διεθνής Αγορά Τουρισμού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
6.1 Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του Κλάδου
6.2 Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Νομοθεσία Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2017)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2017)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2017)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μήνα (2017)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2018)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2017)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2016-2017)
Π2.7 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.8 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.10 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2017)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη αριθμού καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιφέρεια (2010-2018)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη αριθμού καταχωρήσεων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική (2010-2018)
Πίνακας 3.4 Σύνολο καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ ανά διοικητική περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα (2017)
Πίνακας 4.1 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2018)
Πίνακας 4.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2006-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 4.6 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη Εσόδων από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2015-2018)
Πίνακας 4.8 Πρόβλεψη των Εσόδων από Βραχυχρόνια Μίσθωση (2019-2021)
Πίνακας 5.1 Αριθμός χρηστών Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)
Πίνακας 5.2 Αριθμός διανυκτερεύσεων Airbnb στην Ευρώπη & τις ΗΠΑ (2015-2020)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2018)
Πίνακας 5.4 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2017)
Πίνακας 5.5 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2016)
Πίνακας 5.6 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2016)
Πίνακας 5.7 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2016)
Πίνακας 5.8 Οι 5 κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι στην Ευρώπη (2017)