ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ο κλάδος των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και των κέντρων ξένων γλωσσών χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού εκπαιδευτηρίων διεσπαρμένων σε όλη την επικράτεια.
Οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,7% το 2018 σε σχέση με το 2017.
Οι δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν σωρευτική μείωση την περίοδο 2011-2016, η οποία ανέρχεται σε 33,1% (φροντιστήρια 2011/16: -28%, ιδιαίτερα μαθήματα: -40,9%).
Στο σύνολο των ιδιωτικών δαπανών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 2016, οι δαπάνες για φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης καταλαμβάνουν το 37% και των ιδιαίτερων μαθημάτων το 20% (οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν κυρίως, την εκμάθηση ξένων γλωσσών). Στο σύνολο όλων των ιδιωτικών δαπανών εκπαίδευσης, οι παραπάνω δαπάνες καλύπτουν συνδυαστικά το 28%.
Οι ετήσιες συνολικές δαπάνες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών το 2016 σημείωσαν σημαντική σωρευτική μείωση η οποία ανήλθε στο 26% την περίοδο 2011-2016. Στο σύνολο των ιδιωτικών δαπανών εκπαίδευσης οι συνολικές δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών κάλυψαν το 28% το 2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Σύντομο Ιστορικό των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης1
1.4 Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Γενικά
2.2 Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
3.3 Πωλήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
3.4 Παρουσίαση Κέντρων Ξένων Γλωσσών
3.5 Πωλήσεις Κέντρων Ξένων Γλωσσών
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
5.1 Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.2. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Μέγεθος Μαθητικού Πληθυσμού (2010 -2018)
Μερίδια Αγοράς (2017/2018)
Πρόβλεψη Μαθητικού Πληθυσμού (2018-2021)
Δίδακτρα73
5.3. Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Μέγεθος Μαθητικού Πληθυσμού (2010 -2018)
Μερίδια Αγοράς (2017/2018)
Πρόβλεψη Μαθητικού Πληθυσμού (2018-2021)
Δίδακτρα
6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
6.1 Γενικά
6.2 Μορφωτικό επίπεδο στην Ευρώπη
6.3 Γλωσσομάθεια στην Ευρώπη
6.4 Εκπαιδευτικές Δαπάνες στην Ευρώπη
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2007-2016)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός (2001-2017)
Πίνακας 2.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια): Σχολικές μονάδες, Διδακτικό προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 - 2014/15
Πίνακας 2.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια): Σχολικές μονάδες, Διδακτικό προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 - 2014/15
Πίνακας 2.5 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιδιαίτερα μαθήματα σε ευρώ (2010 – 2016)
Πίνακας 2.6 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για εκμάθηση Ξένων γλωσσών σε ευρώ (2010 – 2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 41 Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση 33 Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ, Β., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΑΛΕΥΡΗΣ, Ν. Κ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΩΘΗΣΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
(2016-2018)
Πίνακας 5.2 Ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές των ιδιωτικών δαπανών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα (2011-2016)
Πίνακας 5.3 Ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές των ιδιωτικών δαπανών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (2011-2016)
Πίνακας 5.4 Ετήσιες μεταβολές και σωρευτική μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (2010-2018)
Πίνακας 5.5 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (2018-2021)
Πίνακας 5.6 Ετήσιες μεταβολές και σωρευτική μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού των κέντρων ξένων γλωσσών (2010-2018)
Πίνακας 5.7 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού κέντρων ξένων γλωσσών (2018-2021)