ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, είτε μεμονωμένα, είτε ως θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση συγκέντρωσης δραστηριοτήτων κάποιων ομίλων (δι’ απορροφήσεως θυγατρικών εταιρειών από μία «κεντρική» εταιρεία).
Οι συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υποχώρησαν κατά 3,1% το 2019/18. Τα EBITDΑ των εν λόγω επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν κατά 7% την ίδια περίοδο.
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 18,9% την περίοδο 2002-2019, ενώ το 2020 αναμένεται περαιτέρω αύξηση.
Τα αιολικά συστήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, με ποσοστό 53,6% και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 41,5%.
Η συνολική παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε την περίοδο 2006-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό 14,6%. Η αξία της πωληθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση την περίοδο 2008-2019 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,4%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Διαχρονική Εξέλιξη
1.3Συνοπτική Περιγραφή
1.3.1Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.3.2Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.3.3Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.3.4Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3.5Γεωθερμική Ενέργεια
1.3.6Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.3.7Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.4Συγκριτική Ανάλυση
1.4.1Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας ΑΠΕ
1.4.2Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.4.3Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
1.5Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.5.1Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.5.2Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.6Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.6.1Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2ΔΑΠΕΕΠ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.1Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.2Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
2.2.1Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.2.2Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
2.3Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
3.1.1Υλοποίηση Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
3.1.2Χρηματοδότηση
3.1.3Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ενέργεια – Νερό
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2018-2019)
5.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.3Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.4Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1Παραγωγή και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.2Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.2.1Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) – Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
6.2.2Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
6.2.3Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.3Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
7. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7.1Γενικά
7.2Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
7.3Αιολική Ενέργεια
7.4Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
7.5Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 3.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2014-2018)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2018-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2019)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2017-2019)
Πίνακας 6.3 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2012-2019)
Πίνακας 6.4 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2020)
Πίνακας 6.5 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2019)
Πίνακας 6.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2006-2019)
Πίνακας 6.7 Αξία συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2006-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2016-2019)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2019)
Πίνακας 7.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2017)
Πίνακας 7.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2013-2019)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2019)
Πίνακας 7.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2018)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2018)
Π7.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π7.2 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εγκατεστημένη δυναμικότητα (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αξία (2020-2022)