ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον, μικρός αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο αριθμός των προμηθευτών ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται είναι περιορισμένος.
Η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα είχε εντυπωσιακή ανάπτυξη το διάστημα 2011-2013. Έκτοτε, καταγράφει ελεύθερη πτώση και κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία τόσο του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) όσο και του ΔΑΠΕΕΠ, η νέα εγκατεστημένη ισχύς παρουσίασε μικρή ανάκαμψη το 2019. Ως εκ τούτου, η αγορά φωτοβολταϊκών παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα. Το 2020 η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με το 2019. Η αξία της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων παρουσιάζει μείωση το 2021 κατά 10,9% σε σχέση με το 2020.
Η νέα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών εμφανίζεται μειωμένη κατά 34,5% το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την τελευταία δεκαετία, η νέα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών συστημάτων παρουσίασε αυξομειώσεις, με το 2019 να λαμβάνει την υψηλότερη τιμή, 747 MW. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι το 2019 ήταν έτος “ρεκόρ” για τον τομέα της αιολικής ενέργειας, η οποία παρά τη μείωση που κατέγραψε την επόμενη διετία (2020-2021), εξακολουθεί να παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.4.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.4.2 ΔΑΠΕΕΠ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.4.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
1.4.4 Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
1.4.5 Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: «Τεχνικές - Οικοδομικές» και «Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό -Ηλεκτρονικό Υλικό)».
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές»
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Υλικού»
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
6.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
6.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
6.1.2 Αιολικά Συστήματα
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7.1 Γενικά
7.2 Επενδύσεις στον Τομέα των ΑΠΕ
7.3 Αιολική Ενέργεια
7.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
7.5 Βιοκαύσιμα
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Γενικά
8.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές του Κλάδου
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 2.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2007-2021, Ιανουάριος - Απρίλιος 2022)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2022)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2021)
Πίνακας 2.4 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2012-2022)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Τεχνικές - Οικοδομικές» (2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Υλικού» (2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές» (2021-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Υλικού» (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αξία εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2022)
Πίνακας 6.2 Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (2015-2021)
Πίνακας 6.3 Αξία εγχώριας αγοράς αιολικών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2022)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2016-2021)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2016-2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια εγχώριας αγοράς (βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος) εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2016-2021)
Π6.1 Εισαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.2 Εισαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Εισαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Εξαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.5 Εξαγωγές μετατροπέων (inverters) κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.6 Εξαγωγές ανεμογεννητριών κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2006-2021)
Πίνακας 7.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2017-2021)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2021)
Πίνακας 7.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2021)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοαιθανόλης ανά χώρα (2021)
Πίνακας 7.6 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοντήζελ ανά χώρα (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2022-2024)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αιολικών Συστημάτων σε εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2022-2024)