ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον, μικρός αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο αριθμός των προμηθευτών ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται είναι περιορισμένος.
Η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα είχε εντυπωσιακή ανάπτυξη το διάστημα 2011-2013. Έκτοτε, καταγράφει ελεύθερη πτώση και κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία τόσο του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) όσο και του ΔΑΠΕΕΠ, η νέα εγκατεστημένη ισχύς παρουσίασε μικρή ανάκαμψη το 2019. Ως εκ τούτου, η αγορά φωτοβολταϊκών παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα. Το 2020 η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με το 2019. Περαιτέρω άνοδος προβλέπεται για το 2021.
Η νέα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών συστημάτων το 2020 εμφανίζεται μειωμένη κατά 31,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την τελευταία δεκαετία, η νέα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών συστημάτων παρουσίασε αυξομειώσεις, με το 2019 να λαμβάνει την υψηλότερη τιμή. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι το 2019 ήταν έτος "ρεκόρ" για τον τομέα της αιολικής ενέργειας, η οποία παρά τη μείωση που κατέγραψε το 2020 εξακολουθεί να παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.4.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.4.2 ΔΑΠΕΕΠ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.4.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
6. Η Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
6.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
6.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
7. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7.1 Γενικά
7.2 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
7.3 Αιολική Ενέργεια
7.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
7.5 Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές του Κλάδου
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος (Pinstalled)
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2007-2021*)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2021)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2020)
Πίνακας 2.4 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2012-2021)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ (2021-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Αξία εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2021)
Πίνακας 6.2 Αξία εγχώριας αγοράς αιολικών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2011-2021)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2015-2020)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2015-2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εγχώριας αγοράς (βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος) εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2015-2020)
Π6.1 Εισαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.2 Εισαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εισαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.4 Εξαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.5 Εξαγωγές μετατροπέων (inverters) κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.6 Εξαγωγές ανεμογεννητριών κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2006-2020)
Πίνακας 7.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2014-2019)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2020)
Πίνακας 7.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2020)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοαιθανόλης ανά χώρα (2020)
Πίνακας 7.6 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοντήζελ ανά χώρα (2020)
Π7.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1997-2022)
Π7.2 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2022)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αιολικών Συστημάτων σε εγκατεστημένη δυναμικότητα και αξία (2021-2023)