ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Η ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων εμπεριέχει διαδικασίες που σχετίζονται με τη συλλογή, την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανάκτηση υλικών και τη μετατροπή τους σε πρώτη ύλη από τις οποίες θα παραχθούν νέα προϊόντα.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 22 Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.). Αρμόδιος φορέας για την ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Τα Σ.Ε.Δ. καλύπτουν τα απόβλητα από τις συσκευασίες. τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Η Ελλάδα πέτυχε τους εθνικούς στόχους για το 2018 στα εξής ρεύματα: O.T.K.Z., ελαστικά, Α.Η.Η.Ε. και λιπαντικά έλαια.
Η συνολική αξία της αγοράς (πωλήσεις ανακτημένων υλικών) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2016-2019, ενισχυμένη κατά 6,6% το 2019 σε σχέση με το 2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για την Ανακύκλωση Αποβλήτων
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου της Βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ανακύκλωσης
6.1 Ποσοτικά στοιχεία ανά ρεύμα και υλικό
6.2 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.3 Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά της Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας«Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018) 53
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: « Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
(2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2018, σε €)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 73
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ECORESET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EN.ACT. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GREENSTEEL - CEDALION COMMODITIES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΙΣΙΔΗΣ, ΝΙΚ., Α.Β.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Β.Ε.& Ν.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ, ΑΦΟΙ, "VASTE ECO EVOLUTION" Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας (2016-2018)
Πίνακας 6.2 Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης βάσει των παραλαβών των Ο.Τ.Κ.Ζ. από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού για το 2017.
Πίνακας 6.3 Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης βάσει των παραλαβών των Ο.Τ.Κ.Ζ. από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού για το 2018*.
Πίνακας 6.4 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (2016-2018)
Πίνακας 6.5 Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος (2016-2018)
Πίνακας 6.6 Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των εργοστασίων ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέος (2016-2017)
Πίνακας 6.7 Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες συλλεχθέντων αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου -καδμίου (2016-2018)
Πίνακας 6.8 Ποσότητες και ποσοστά μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων προς ανάκτηση (2016-2018)
Πίνακας 6.9 Διαχείριση ελαστικών της ECOELASTIKA Α.Ε. (2016-2018)
Πίνακας 6.10 Συνολικές ποσότητες ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας (2016-2017)
Πίνακας 6.11 Στοιχεία επίδοσης συλλογής οικιακών ΑΗΗΕ (2016-2018)
Πίνακας 6.12 Ποσότητες (τόνοι) και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ (2016-2018)
Πίνακας 6.13 Συνολικές Πωλήσεις Ανακτημένων Υλικών (2016-2019)
Πίνακας 6.14 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά (σε αξία) ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων (2019)
Πίνακας 6.15 Δείκτης συγκέντρωσης
Π6.1 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με
Π6.2 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με
Π6.3 Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2018
Π6.4 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (2016-2018)
Π.6.5 Ποσότητες και ποσοστά μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων προς ανάκτηση (2016-2018)
Π.6.6 Συνολικές ποσότητες ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας (2016-2017)
Πίνακας 7.1 Αστικά απόβλητα που συλλέγονται στην ΕΕ-28 ανά χώρα (2013-2018)
Πίνακας 7.2 Απόβλητα συσκευασίας που έχουν παραχθεί στην ΕΕ-28 ανά χώρα (2013-2018)
Πίνακας 7.3 Παραγωγή αποβλήτων ΟΤΚΖ (2012-2017)
Πίνακας 7.4 Απόβλητα ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουν παραχθεί στην ΕΕ-28 ανά χώρα (2012-2017)
Πίνακας 7.5 Παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην ΕΕ-28 (2013-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Συνολικών Πωλήσεων Ανακτημένων Υλικών (2020-2022)