ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριους τομείς δραστηριότητας, την ανάπτυξη / αξιοποίηση / διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την προσφορά υπηρεσιών σχετικών με την κτηματαγορά.
Το πλήθος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακινήτων μειώθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία.
Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, οι εισοδηματικές εξελίξεις, η οικοδομική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, οι αποδόσεις των επενδύσεων (σε ακίνητα), κτλ.
Ενισχυτική τάση παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα τόσο βάσει επιφάνειας (+9,2%) και αδειών (+9,2%) όσο και βάσει όγκου (+6,2%), το 2020/2019.
Ο δείκτης τιμών ενοικίων καταγράφει σημαντική πτώση την τελευταία δεκαετία, ενώ από το 2018 δείχνει να σταθεροποιείται. Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές σημειώνει συνεχή πτώση από το 2008 και μετά, ωστόσο από το 2018 εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» καταγράφει διαχρονική πτώση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο την τριετία 2018-2020 παραμένει σε σταθερά επίπεδα και το 2020/19 μειώθηκε οριακά κατά 0,6%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ακίνητα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Έρευνα για την Αγορά Ακινήτων
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή εταιρειών του κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.3.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.3.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης/Διαχείρισης
3.3.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.4 Μεγάλοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας
3.4.1 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
3.4.2 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Ακίνητης Περιουσίας
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συμβούλων Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2018-2019)
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2018-2019)
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά Ακινήτων
6.1 Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων
6.2 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
6.3 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Ακινήτων
7. Ο Κλάδος του Real Estate στη Διεθνή Αγορά
7.1 Οικιστικά Ακίνητα
7.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
7.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές – Επιπτώσεις Covid-19
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων
• Benchmarking Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2019)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2000-2019)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2013-2021)
Πίνακας 2.4 Στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2011- 2021)
Πίνακας 2.5 Kαθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα και καθαρή αποταμίευση (2006-2019)
Πίνακας 2.6 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2005-2020)
Πίνακας 2.7 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2020)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2019)
Πίνακας 2.9 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Αττική, 2020)
Πίνακας 2.10 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Θεσσαλονίκη, 2020)
Πίνακας 2.11 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Περιφέρεια, 2020)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2009-2020)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2010-2020)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2020)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2012-2020)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2012-2020)
Π2.7 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2020)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2015-2020)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις † κυριότερων επιχειρήσεων Aνάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2015-2020)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων Aνάπτυξης/Διαχείρισης/Εκμίσθωσης Ακινήτων χωρίς αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία (2015-2019)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Ακίνητη Περιουσία» (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες των εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.29 – 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες των εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
(2017-2019)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μεταβιβάσεις Ακινήτων (2017-2020)
Πίνακας 6.2 Αριθμός χορηγήσεων αδειών διαμονής σε επενδυτές ακινήτων
Πίνακας 6.3 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (2019-2020)
Πίνακας 6.4 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2020)
Πίνακας 6.5 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2020)
Πίνακας 6.6 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων (2006-2020)
Πίνακας 6.7 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2010-2020)
Πίνακας 6.8 Δείκτης τιμών γραφείων (2010 -2020, 6μηνο)
Πίνακας 6.9 Δείκτης τιμών καταστημάτων (2010 -2020, 6μηνο)
Πίνακας 6.10 Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων (2010 -2020, 6μηνο)
Πίνακας 6.11 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010 -2020, 6μηνο)
Πίνακας 7.1 Δείκτης κόστους ενοικίων (2020)
Πίνακας 7.2 Xώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε κατοικίες (2020/19)
Πίνακας 7.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2020-2021)
Πίνακας 7.4 Εξέλιξη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2014-2021)
Πίνακας 7.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (2020)
Πίνακας 7.6 Δείκτης eνοικίων γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (2005-2020)
Πίνακας 7.7 Οι 50 πιο ακριβές πόλεις παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους
(2020)
Πίνακας 7.8 Οι 120 ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις βάσει κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (α’ τρίμηνο 2019)