ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Πέραν από τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος οι οποίες είναι διάσπαρτες στη χώρα και συνήθως δεν διατηρούν περισσότερες από δύο μονάδες παραγωγής στον ίδιο νομό, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και οι θυγατρικές επιχειρήσεις των μεγάλων τσιμεντοβιομηχανιών της χώρας, οι οποίες και διατηρούν εργοστάσια σε διάφορες περιοχές της χώρας.
H συνολική εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής περίπου 3% την περίοδο 2016-2021. Η συνολική εγχώρια παραγωγή / κατανάλωση σκυροδέματος κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2016-2021 και για το 2021 σημείωσε αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2020. Το 30% περίπου της συνολικής παραγωγής συγκέντρωσε το 2021 ο νομός Αττικής, το 10% ο νομός Θεσσαλονίκης ενώ το υπόλοιπο 60% αφορά την παραγωγή στο υπόλοιπο της χώρας.
Εκτιμάται ότι, το 70%-75% της συνολικής κατανάλωσης τσιμέντου διακινείται χύδην στην εσωτερική αγορά και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή σκυροδέματος καθώς και προϊόντων σκυροδέματος. Επίσης, το 65%-70% της κατανάλωσης του χύδην τσιμέντου απορροφάται από τις εταιρείες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Κατηγορίες Σκυροδέματος
1.4 Δείκτης Όγκου Παραγωγής
2. Η Ζήτηση για Σκυρόδεμα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.5 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκυροδέματος
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Κατανομή Εταιρειών ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας: «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Σκυροδέματος
6.1 Εγχώρια Κατανάλωση Τσιμέντου – Σύνολο Εγχώριας Παραγωγής Σκυροδέματος
6.2 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Αττικής – Μερίδια Εταιρειών - Δείκτης Συγκέντρωσης
6.3 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Νομού Θεσσαλονίκης – Μερίδια Εταιρειών - Δείκτης Συγκέντρωσης
6.4 Μέγεθος Αγοράς Σκυροδέματος Λοιπής Ελλάδας – Μερίδια Εταιρειών - Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Η Αγορά Σκυροδέματος στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κατηγορίες Σκυροδέματος
Πίνακας 1.2 Εξέλιξη του δείκτη όγκου παραγωγής (2015-2021)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2016-2021)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2021)
Πίνακας 2.3 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2014-2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2020)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2021)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2011-2021)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2011-2021)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 - 2021)
Πίνακας 3.1 Μεγέθη βιομηχανίας Σκυροδέματος (2017-2019)
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Γεωγραφική κατανομή εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2016-2021)[
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή εργοστασίων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου της βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου της βιομηχανίας «Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών» (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου (2016-2022)
Πίνακας 6.2 Εγχώριες παραδόσεις τσιμέντου σε εταιρείες σκυροδέματος (2016-2022)
Πίνακας 6.3 Συνολική εγχώρια παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (2016-2022)
Πίνακας 6.4 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2016-2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2021)
Πίνακας 6.6 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2016-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2021)
Πίνακας 6.8 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2016-2022)
Πίνακας 6.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη λοιπή Ελλάδα (2021)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή σκυροδέματος στην Ευρώπη (2013-2018)
Π7.1 Μεγέθη βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη (2017-2018)
Π7.2 Μεγέθη βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος στην Ευρώπη μόνον από εταιρείες μέλη της ERMCO (2017-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος (2022-2024)