ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Προϊόντων του Κλάδου
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.4 Μέση μηνιαία Δαπάνη Νοικοκυριών για Έτοιμα Φαγητά
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή ανά Νομική Μορφή - Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.3 ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
6.1 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.2 Κατηγορίες Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Έτοιμων Φαγητών
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2019)
Πίνακας 2.2 Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Φεβρουαρίου 2022 με Φεβρουάριο 2021 και επιπτώσεις τους στο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έτοιμα φαγητά, ανά γεωγραφική περιφέρεια (2020)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021 - 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενο μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2022)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2021)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2018-2020)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης έτοιμων φαγητών (2019 - 2020)
Π6.3 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2018-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού έτοιμων φαγητών (2019 - 2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2022-2024)