ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Στον κλάδο του επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης δραστηριοποιούνται τόσο παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων ασχολείται κυρίως με την κατασκευή επαγγελματικών συσκευών ψύξης, όσο και εισαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν όλη τη "γκάμα" του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης.
Το μέγεθος αγοράς του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (σε αξία) μετά την υποχώρηση κατά 20,1% που κατέγραψε το 2020 σε σχέση με το 2019, το 2021 σημείωσε αύξηση 27,9% σε σχέση με το 2020, ενώ για το 2022 προβλέπεται άνοδος της τάξης του 2%. Οι εισαγωγές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, με ποσοστό της τάξης του 78% το 2021. Ανά κατηγορία προϊόντων, τα ψυγεία, οι κουζίνες, οι φούρνοι και τα πλυντήρια καλύψαν το 56%-58% της συνολικής αξίας της αγοράς, το 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Επαγγελματικό Εξοπλισμό Μαζικής Εστίασης
2.1 Εξέλιξη Αρτοποιείων – Ζαχαροπλαστείων
2.2 Εξέλιξη Καταστημάτων Super Markets
2.3 Εξέλιξη Καταστημάτων Καφέ
2.4 Εξέλιξη Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (fast food)
2.5 Εξέλιξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Εστιατορίων
2.6 Εξέλιξη Θεραπευτηρίων – Νοσοκομείων
2.7 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.8 Άλλοι Παράγοντες Ζήτησης
2.9 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.1 Αξία Παραγωγής Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Μέγεθος Αγοράς Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Ο Διεθνής Κλάδος του Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εστίασης
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Νέες Τάσεις στον Κλάδο
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού & κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης (2016-2021)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων της χώρας (2017-2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη καταστημάτων supermarkets (2020-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη καταστημάτων αλυσίδων καφέ (2017,2019,2021)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη καταστημάτων γρήγορης εστίασης (2018,2020,2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη αριθμού νομικών μονάδων εστιατορίων & κινητών μονάδων εστίασης (2015-2019)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη αριθμού θεραπευτηρίων (2016-2019)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων (2016-2021)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Eισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2022 -11μηνο)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2022- 11μηνο)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2022-2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου κλάδου Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALUMINOX Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AMERICAN MOTORS ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARTSTEEL Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GINOX Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΑΜΒΑΣ, ΚΩΝ. & Κ., Α.Ε. "BAMBAS FROST" και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ, Δ., Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.26 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
(2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.31 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA FROST Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROGAT A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FREDDO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTERCOOL HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΚΡΑΚΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν., Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ., & ΥΙΟΣ Α.E. "YALCO" και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π., ΥΙΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΤΟΜΕΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΞΕΝΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΛΠΑΠΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΡΗΣ, Π., & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Κερδών EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αξία παραγωγής επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2022)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2021)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2021)
Πίνακας 6.4 Δείκτης ανταγωνιστικότητας επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2021)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2022)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης κατά κύρια κατηγορία (2021)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.8 Δείκτης Συγκέντρωσης (2021)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης επαγγελματικών ψυγείων - καταψυκτών (2020-2021)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών, ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2020-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2020-2021)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού επαγγελματικών ψυγείων - καταψυκτών (2020-2021)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών, ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2020-2021)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης στη Β. Αμερική (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης (2022-2024)