ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Οργάνωσης Συνεδρίων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου της Οργάνωσης Συνεδρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Τουρισμού
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Τουρισμού
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου (2012-2016)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2013-2017)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
1. Εισαγωγή - Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκθέσεων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2017)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Εκθέσεων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6. Η Παγκόσμια Αγορά Οργάνωσης Εκθέσεων
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Προτάσεις
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Συνεδρίων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Εκθέσεων
Παράρτημα IV:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
• Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2017)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2017)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2017)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2017)
Π2.4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2016-2017)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2017)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.7 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Τουριστικών Επιχειρήσεων (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AFEA TRAVEL & TOURISM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERA Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FREI TRAVEL - CONGRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.S.S. Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INVENTICS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Α.Π.Τ. VISTA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Κ.ΕΓ.Μ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ι., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.26 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.31 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος Αγοράς Οργάνωσης Συνεδρίων (2013-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά Οργάνωσης Συνεδρίων (2017)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη αριθμού διεθνών συνεδρίων (2008-2017)
Πίνακας 6.2 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά χώρα (2012-2017)
Πίνακας 6.3 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά χώρα στην Ευρώπη (2017)
Πίνακας 6.4 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά πόλη (2012-2017)
Πίνακας 6.5 Παγκόσμια Γεωγραφική κατανομή Συνεδρίων (2017)
Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο (2010-2018*)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο: (2010-2018*)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2018*)
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Π2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους: 2010-2017
Π2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους : 2010-2017
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FASHION NEWS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORUM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROTA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ., & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Η Εγχώρια Αγορά Οργάνωσης Εκθέσεων (2013-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 6.1 Πραγματοποιθείσες Εκθέσεις και αντίστοιχος Κλειστός Εκθεσιακός Χώρος 2017
Πίνακας 6.2 Αριθμός εκθέσεων ανά μέγεθος εκθεσιακού χώρου (2017)
Πίνακας 6.3 Εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 6.4 Χώρες και αριθμός εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κλειστούς χώρους άνω των 200 χιλ. τ.μ. (2017)