ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σύνοψη
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Οργάνωσης Συνεδρίων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα –Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Οργάνωσης Συνεδρίων
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
4.1 Εξέλιξη Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.Η Αγορά Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
1.Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Οργάνωσης εκθέσεων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων
4.1 Εξέλιξη Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.Η Αγορά Υπηρεσιών Οργάνωσης Εκθέσεων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
6.Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Εκθέσεων
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Συνεδρίων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Εκθέσεων
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2016)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2002-2014)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2014-2015)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2014-2015)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2015)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2014)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2013-2014)
Π2.7 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2013-2014)
Π2.8 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2009-2014)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου οργάνωσης συνεδρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Tουρισμός
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις) (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2011-2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων(2011-2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2011-2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2011-2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2011-2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2014-2015)
Πίνακας 4.10 AFEA TRAVEL & TOURISM AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014
Πίνακας 4.12 ERA ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014) 52
Πίνακας 4.13 FREI TRAVEL – CONGRESS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 G.S.S. ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 INVENTICS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16TRIAENA TOURS & CONGRESS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Α.Π.Τ. VISTA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ : Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.20 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ι., AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων (2013-2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2015)
Πίνακας 5.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά οργάνωσης συνεδρίων (2015)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη αριθμού διεθνών συνεδρίων (2008-2015)
Πίνακας 6.2 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά χώρα (2010-2015)
Πίνακας 6.3 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά πόλη (2010-2015)
Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο: 2010-2015
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο: 2010-2015
Πίνακας 2.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο: 2010-2015
Π2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους: 2010-2015 79
Π2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους : 2010-2015
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου οργάνωσης εκθέσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων οργάνωσης εκθέσεων
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2016 8-μηνο)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2011-2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2011-2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2011-2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2011-2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων (2011-2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2013-2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2013-2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2013-2014)
Πίνακας 4.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2014-2015)
Πίνακας 4.10 AGENDA AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 FORUM AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 ROTA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 WELL DONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 ΚΑΡΙΕΡΑ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων (2013-2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς κορυφαίων εταιρειών οργάνωσης εκθέσεων (2015)
Πίνακας 5.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά οργάνωσης εκθέσεων (2015)
Πίνακας 6.1 Πραγματοποιηθείσες Εκθέσεις και αντίστοιχος Κλειστός Εκθεσιακός Χώρος 2011
Πίνακας 6.2 Εκθέσεις και Κλειστός Εκθεσιακό Χώρος (αριθμός εκθέσεων ανά μέγεθος) 2011