ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη την περασμένη δεκαετία, καθώς αναγνωρίζονται και αξιολογούνται, πλέον, ως ποιοτικώς εφάμιλλα των «επωνύμων» από το 73,3% των καταναλωτών (έρευνα ΟΠΑ 2020).
Οι συνολικές πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (σε αξία) μέσω των S/M και C&C κινήθηκαν καθοδικά την τετραετία 2015-2018, ενώ το 2019 αυξήθηκαν κατά 3,3%.
Kυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παραμένουν τα τρόφιμα με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 63% το 2019. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα προϊόντα καθημερινής συντήρησης του νοικοκυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά) με ποσοστό της τάξης του 20% και τα αναψυκτικά-ποτά με ποσοστό 7%. Η κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως χρηστικά είδη του νοικοκυριού (κουζινικά, είδη κήπου, αυτοκινήτου, pet food, κλπ.) καθώς και τα λοιπά είδη (ρουχισμός, μικροσυσκευές) εκτιμάται ότι καταλαμβάνει ποσοστό περίπου 6%. Το χαμηλότερο ποσοστό εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν τα καλλυντικά & τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 4%.
Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων supermarkets και cash & carry παρουσίασε ανοδική πορεία μέχρι και το 2014, αλλά από το 2015 και έπειτα παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Το 2019 ανήλθε στο 23,6%.
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
2.2 Δείκτης Τιμών και Διαθέσιμο Εισόδημα
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς
3.2 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.3 Επιχειρήσεις Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας – Supermarkets και Cash & Carry
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Supermarkets και Cash & Carry που διαθέτουν Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.5 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
6.5 Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2019)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος (2019)
Π2.2 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού (2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα) (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακαες 5.8 - 5.14 Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων του κλάδου (2019)
Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2020-2022)