ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας παρουσιάζει διαχρονική μείωση, καθώς από 100 που ήταν το 2003, διαμορφώθηκαν σε 61 το 2016.
Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα, ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε σε 2,1% το 2016, ενώ το σύνολο των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών ανήλθε στο 7,4% του Α.Ε.Π. το ίδιο έτος.
Το σύνολο της παραγωγής κατέγραψε αύξηση 5,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής αυξήθηκε κατά 8,4%), ενώ το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξήθηκε κατά 3,1%. Περαιτέρω αύξηση εκτιμάται για το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 2017, σε ποσοστό της τάξης του 2%.
Σχετικά με τη διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζημιών κατά κλάδο, σημειώνεται ότι ο κλάδος ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων κατέλαβε το 38,8% το 2016 και ακολούθησε με διαφορά η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης με μερίδιο 18,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
1.5 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων
1.6 Η Συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Εθνική Οικονομία
1.7 Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικής Αγοράς
1.8 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
3.2 Παρουσίαση 58 Ασφαλιστικών Εταιρειών
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4 Οικονομικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
4.1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ασφαλιστικών Εταιρειών
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.3 Αριθμοδείκτες
Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Διαχειριστική Πολιτική
Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Απόδοση και Αποδοτικότητα
4.4 Δείκτης Φερεγγυότητας
4.5 Εξέλιξη Οικονομικών Δεικτών (κατά την ICAP Group AE)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
5.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
5.2.1 Ασφάλειες Ζωής
5.2.2 Ασφάλειες Ζημιών
5.3 Μερίδια Εταιρειών στο Σύνολο της Ασφαλιστικής Παραγωγής – Δείκτης Συγκέντρωσης
5.4 Πρόβλεψη Παραγωγής Ασφαλίστρων
6. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
6.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ευρώπη
6.2 Οι Επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.3 Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενο Προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο
6.4 Οι Πληρωθείσες Αποζημειώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.5 Η Σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ευρώπη
6.6 Κανάλια Διανομής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Νέα γραφεία στην Κεφαλονιά για την Υδρόγειο Ασφαλιστική
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις στον Ασφαλιστικό Κλάδο
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.


ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία (2008-2016)
Πίνακας 1.2 Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικού κλάδου (2012-2015)
Πίνακας 2.1 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2016)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2013-2015)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2015)
Πίνακας 3.1 Αριθμός και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2003-2016)
Πίνακας 3.2 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας - εγκατάστασης (2013-2015)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας και κλάδο δραστηριότητας (2015)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση 58 ασφαλιστικών εταιρειών
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.1 Βασικά Οικονομικά μεγέθη 16 ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.2 Επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.3 Απαιτήσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.4 Σύνολο Ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.5 Ίδια κεφάλαια ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.6 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.7 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.8 Έσοδα ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.9 Καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ασφαλιστικών εταιρειών (2015-2016)
Πίνακας 4.10 Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης (2012-2015)
Πίνακας 4.11 Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ανά δραστηριότητα (2014-2015)
Πίνακας 4.12 Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής παραγωγής ασφαλίστρων (2012-2015)
Πίνακας 4.13 Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα (2014-2015)
Πίνακας 4.14 Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποζημιώσεων (2012-2015)
Πίνακας 4.14 Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποζημιώσεων (2012-2015)
Πίνακας 4.15 Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα (2014-2015)
Πίνακας 4.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής επάρκειας (2012-2015)
Πίνακας 4.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής επάρκειας ανά δραστηριότητα (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας (2012-2015)
Πίνακας 4.19 Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας ανά δραστηριότητα (2014-2015)
Π4.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ενεργητικό 2014-2015)
Π4.2 Ομαδοποιημένος ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Παθητικό 2014-2015)
Π4.3 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα 2014-2015)
Π4.4 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα 2014-2015)
Π4.5 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα 2014-2015)
Π4.6 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα 2014-2015)
Π4.7 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα 2014-2015)
Π4.8 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα 2014-2015)
Π4.9 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2014-2015)
Π4.10 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.11 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.12 Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.13 Αποδοτικότητα Ιδίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.14 Αποδοτικότητα Απασχολουμένου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.15 Γενική Ρευστότητα Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.16 Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Π4.17 Ασφαλιστικές Προβλέψεις προς Σύνολο Παθητικού Ασφαλιστικών Εταιρειών
(2012-2016)
Π4.18 Δείκτης Άυλων Στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 5.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2000-2017)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής από πρωτασφαλίσεις (2000-2016)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής (2016)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών από πρωτασφαλίσεις (2000-2016)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζημιών (2015-2016)
Πίνακας 5.6 Ασφάλειες Ζωής: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2016)
Πίνακας 5.7 Ασφάλειες αστικής ευθύνης οχημάτων: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2016)
Πίνακας 5.8 Ασφάλειες λοιπών κλάδων ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2016)
Πίνακας 5.9 Ασφάλειες κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2016)
Πίνακας 5.10 Ασφάλειες Ζωής & Κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2016)
Πίνακας 5.11 Δείκτης συγκέντρωσης του ασφαλιστικού κλάδου (2016)
Πίνακας 6.1 Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο συμμετοχής των ασφαλίσεων ζωής – ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.5 Σύνολο επενδύσεων στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.6 Αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών και απασχολουμένων στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.7 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις στην Ευρώπη (2009-2015)
Πίνακας 6.8 Η σημασία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη (2009,2011,2015)
Π6.1 Ο ασφαλιστικός κλάδος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (2013-2015)