ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) είναι οι μονάδες εκείνες που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη) και τους παρέχουν υποχρεωτικά, βάσει νόμου, ορισμένες κύριες υπηρεσίες (διαμονή, διατροφή, ιατρική παρακολούθηση κ.α.).
Στη χώρα μας, εκτιμάται ότι λειτουργούν 7-10.000 κλίνες σε όλες τις Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ενώ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κλινών στις Μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (10-15.000 κλίνες). Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των ιδιωτικών Μ.Φ.Η., παρατηρείται συγκέντρωση καθώς το 70% αυτών εκτιμάται ότι βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αντίστροφη είναι η εικόνα για τις μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς πάνω από το ήμισυ αυτών λειτουργεί στην Περιφέρεια και ιδιοκτησιακά ανήκει σε δήμους, φιλανθρωπικά ιδρύματα και εκκλησιαστικούς φορείς.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (συνολικά έσοδα) των Ιδιωτικών Μ.Φ.Η. κατέγραψε φθίνουσα πορεία την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 8,2%. Ειδικότερα, το 2011 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 13%, σε σχέση με το 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008 & 2009)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κόστους Λειτουργίας των Ιδιωτικών Μ.Φ.Η.
3.3 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών Μ.Φ.Η.
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ιδιωτικών Μ.Φ.Η.
4.2 Μερίδια Αγοράς και Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Οι Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ε.Ε.
5.1 Εξέλιξη του Πληθυσμού της Ε.Ε. και Κύριοι Δημογραφικοί Δείκτες
5.2 Η Μακροχρόνια Φροντίδα Ηλικιωμένων σε Διάφορες Χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα & Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Κατανομή πληθυσμού κατά βασικές ηλικιακές ομάδες και δημογραφικοί δείκτες (1951-2010)
Πίνακας 2.2 Προβολές πληθυσμού κατά βασικές ηλικιακές ομάδες και δημογραφικοί δείκτες (2020-2050)
Πίνακας 2.3 Αριθμός συνταξιούχων κατά ταμείο ασφάλισης (2002-2006)
Π2.1 Υπολογιζόμενος μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα κατά φύλο ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2009-2010)
Π2.2 Υπολογιζόμενος μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα κατά φύλο και 5-ετείς ομάδες ηλικιών (2009-2010)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας κατά κατηγορία περιοχής (2008-2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιριών του κλάδου (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 3.11 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.12 ΑΚΤΗ ΜΥΣΤΕΓΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.13 ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.14 ΑΥΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.15 ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡ. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.16 ΔΙΩΝΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.17 ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 ΗΒΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.19 ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ Δ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.20 ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ Σ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.21 ΛΥΔΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 ΜΥΡΤΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Ι. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.26 ΣΤΕΓΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.27 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2010/09 (επί συνόλου δείγματος 16 εταιρειών)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.30 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.31 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2011-2010)
Πίνακας 3.32 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου “Ιατρικές Υπηρεσίες” (2011)
Πίνακας 3.33 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.34 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες» (2011-2010)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή, αριθμός και δυναμικότητα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Απρίλιος 2012)
Π3.2 Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μέλη της Π.Ε.Μ.Φ.Η.
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών Μ.Φ.Η. (2009-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2011)
Πίνακας 5.1 Ο πληθυσμός της Ε.Ε.-27 (2009)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη βασικών δημογραφικών δεικτών της Ε.Ε.-27 (1990 & 2009)
Πίνακας 5.3 Προβλεπόμενη αναλογία πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω επί του πληθυσμού 15-64 ετών της Ε.Ε.-27 (2020 - 2060)
Πίνακας 5.4 Προβλεπόμενος αριθμός συνταξιούχων της Ε.Ε.-27 (2020 - 2060)
Πίνακας 5.5 Μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βέλγιο (2007)
Πίνακας 5.6 Μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στην Ιταλία (2007)
Πίνακας 5.7 Οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στη Γερμανία (2010)
Πίνακας 5.8 Οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στη Βρετανία (2010)
Π5.1 Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού χωρών Ε.Ε. κατά κύριες ηλικιακές ομάδες (1990 & 2009)
Π5.2 Βασικοί δημογραφικοί δείκτες χωρών Ε.Ε. (1990 & 2009)
Π5.3 Προβλεπόμενη αναλογία πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω επί του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών των χωρών της Ε.Ε. (2020-2060)
Π5.4 Προβλεπόμενη εξέλιξη αριθμού συνταξιούχων των χωρών της Ε.Ε. (2020-2060)
Π5.5 Δαπάνες υγείας ανά κατηγορία στην Ε.Ε.27 (2008)