ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης δραστηριοποιείται πληθώρα εκπαιδευτηρίων-σχολικών μονάδων, τα οποία είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένα στην Αττική (κάλυψε το 61% των ιδιωτικών σχολείων το 2021).
Οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία αυξάνονται, σε ετήσια βάση, από το 2015/16 και ανέρχονται σε 87.308 μαθητές το 2019/20, καταγράφοντας άνοδο 3,1%, έναντι του προηγούμενου έτους. Περαιτέρω αύξηση του συνόλου των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκτιμάται και για τις σχολικές περιόδους 2020/21 και 2021/22, κατά 2,2% και 2,0% αντίστοιχα.
Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αποσπούν το 6,6% του συνόλου των μαθητών το 2019/20, ενώ το μερίδιο αυτό διαφοροποιείται στις επιμέρους βαθμίδες εκπαίδευσης.
Υψηλότερη συμμετοχή στην ιδιωτική εκπαίδευση εμφανίζεται στα νηπιαγωγεία, όπου το 11,2% του συνόλου των μαθητών φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, το 2019/20. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μαθητών παρουσιάζει συνεχώς αύξηση από το 2014/15 και το 2019/20 καταγράφηκε άνοδος 15,2%, έναντι του προηγούμενου σχολικού έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου της Πληροφορικής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Πληροφορικής
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
6.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς
6.2 Μέγεθος Αγοράς
6.3 Μερίδια Εταιρειών των εταιρειών του κλάδου
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
7.2 H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Συνολικός μαθητικός πληθυσμός ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2005/6 – 2019/20)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2019-2100)
Π2.2 Πληθυσμός Ελλάδας και κατανομή στις ηλικιακές ομάδες 0 - 19 ετών κατά τόπο γέννησης (2011)
Π2.3 Αριθμός γεννήσεων κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (2010 – 2020)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή συνολικών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (9/2021)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών νηπιαγωγείων (9/2021)
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών δημοτικών (9/2021)
Πίνακας 3.4 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών γυμνασίων (9/2021)
Πίνακας 3.5 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών λυκείων (9/2021)
Πίνακας 3.6 Σχολεία που παρέχουν πρόγραμμα International Baccalaureate στην Ελλάδα (2022)
Πίνακας 3.7 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς τυπικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.8 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Πίνακας 3.9 Περίοδος ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Πίνακας 3.10 Κατανομή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων βάσει της νομικής μορφής τους
Πίνακας 3.11 Κύκλος εργασιών των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης (2016-2021)
Π3.1 Διαχρονική εξέλιξη σχολικών μονάδων ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης - Μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (2005/6 – 2019/20)
Π3.2 Διαχρονική εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης - Μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (2005/6 - 2019/20)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή σχολικών μονάδων ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2015/16 -2019/20)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή διδακτικού προσωπικού ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2015/16 - 2019/20)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Ιδιωτική Εκπαίδευση» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Ιδιωτική Εκπαίδευση» (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.31 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.34 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικός αριθμός μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (2005/6 – 2019/20)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη συνολικών μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία (2005/6 – 2021/22)
Πίνακας 6.3 Μαθητές σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία (2005/6 – 2019/20)
Πίνακας 6.4 Μαθητές σε ιδιωτικά δημοτικά (2005/6 – 2019/20)
Πίνακας 6.5 Μαθητές σε ιδιωτικά γυμνάσια (2005/6 – 2019/20)
Πίνακας 6.6 Μαθητές σε ιδιωτικά λύκεια (2005/6 - 2019/20)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (βάσει του αριθμού των μαθητών) 2021/22
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2021/22)
Π6.1 Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των μαθητών ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης - Μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (2005-2020)
Π6.2 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων νηπιαγωγείων – Μερίδια ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια (2015/16 -2019/20)
Π6.3 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων δημοτικών – Μερίδια ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια (2015/16 -2019/20)
Π6.4 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων γυμνασίων - Μερίδια ιδιωτικών ανά περιφέρεια (2015/16 -2019/20)
Π6.5 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων λυκείων – Μερίδια ιδιωτικών ανά περιφέρεια
(2015/16 – 2019/20)
Π6.6 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) – Μερίδια Ιδιωτικών ανά περιφέρεια (2015/16-2019/20)
Π6.7 Εξέλιξη δαπανών για δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ανά πηγή χρηματοδότησης (2012 - 2019)
Π6.8 Δαπάνες στην ιδιωτική εκπαίδευση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2012 - 2019)
Π6.9 Μέση μηνιαία δαπάνη για εκπαίδευση κατά περιφέρεια (2020)
Π6.10 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για εκπαίδευση (2010 - 2020)
Π7.1 Ποσοστό (%) συμμετοχής μαθητών στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς (2015 - 2019)
Π7.2 Ποσοστό (%) συμμετοχής μαθητών στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς (2015 - 2019)
Π7.3 Δαπάνες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή στις επιμέρους βαθμίδες εκπαίδευσης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (2018)
Π7.4 Δαπάνες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και κατανομή σε δημόσιες και ιδιωτικές (2018)
Π7.5 Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια ανά χώρα της Ευρώπης (2015-2019)
Π7.6 Μαθητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια ανά χώρα της Ευρώπης (2015-2019)
Π7.7 Μαθητές ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια ανά χώρα της Ευρώπης (2015-2019)
Π7.8 Ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία δαπανών στις χώρες της Ευρώπης (2015-2018)
Π7.9 Ιδιωτικές δαπάνες για δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κατηγορία δαπανών στις χώρες της Ευρώπης (2015-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού ιδιωτικών φορέων τυπικής εκπαίδευσης (2021 - 2024)