ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στον τομέα της παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (ως πρώτη ύλη) δραστηριοποιούνται πολύ λίγες βιομηχανίες. Στον τομέα της παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (ως πρώτη ύλη) δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες (ορισμένες παράγουν και τελικά προϊόντα). Στην κατασκευή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας λειτουργεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και το βαθμό εξειδίκευσης στις διάφορες κατηγορίες χάρτινης συσκευασίας.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού αυξήθηκε κατά 6,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής από το 2012 κατέχει το χαρτόνι για συμπαγή κουτιά. Μικρή άνοδος της παραγωγής κατά 2,0% εκτιμάταιι για το 2022. Η συνολική εγχώρια αγορά (κατανάλωση) χαρτού – χαρτονιού εκτιμάται αυξημένη κατά 9,8% το 2021 έναντι του 2020. Το χαρτί για κυματοειδή χαρτοκιβώτια κατέλαβε το 67% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χαρτιού – χαρτονιού, ενώ ακολούθησε το χαρτί για συμπαγή κουτιά με ποσοστό 27%. Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου εκτιμάται στο 21% περίπου το 2021, ενώ ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης διαμορφώνεται στο 58% το ίδιο έτος
Η συνολική εγχώρια αγορά τελικών ειδών συσκευασίας παρουσίασε αύξηση 9,4% το 2021 έναντι του 2020. Το 2022 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση. Τα χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι εκτιμάται ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού μεγέθους της αγοράς των τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας με 59% το 2021. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές των τελικών ειδών χάρτινης εμφανίζοντας αύξηση 47% την περίοδο 2021/20.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση Χαρτιού- Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021 - 2027
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Χάρτινη Συσκευασίας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.2 Πορεία των Κλάδων Χρησιμοποίησης Χάρτινης Συσκευασίας
2.1.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.4 Δείκτης Τιμών Παραγωγού και Εισαγωγών
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού- Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού- Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου της Βιομηχανίας Χαρτιού και Προϊόντων Χαρτιού
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2016 - 2020
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2017-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά της Χάρτινης Συσκευασίας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
6.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
Μερίδια παραγωγής
6.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
6.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
6.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
6.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων
6.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού
7.1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων στην Ελλάδα (Nace Αναθ. 2: C17, 2015-2020)
Πίνακας 1.2 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι στην Ελλάδα (Nace Αναθ. 2: C1721, 2015-2019)
Πίνακας 1.3 Διαθρωτικά στοιχεία του κλάδου της κατασκευής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι στην Ε.Ε. (27) (Nace Αναθ. 2: C1721, 2018-2019)
Πίνακας 1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου της Χαρτοβιομηχανίας (εποχικά διορθωμένος, 2000 - 2021)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2005-2021)
Πίνακας 2.2 Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο των πρώτων τριών μηνών κάθε έτους (2015-2022)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2010-2021)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2010-2021)
Πίνακας 3.1 Σύντομο προφίλ παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων αντιπροσωπίας και εισαγωγής χαρτιού- χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων αντιπροσωπίας και εισαγωγής χαρτιού- χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2017-2021)
Πίνακας 3.7 Μεταβολή κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Χαρτιού και Προϊόντων Χαρτιού (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022 - 2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Χαρτιού και Προϊόντων Χαρτιού (2022 - 2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2021, σε €)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2022)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία
(1993-2022)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2008-2021)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2008-2021)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές – εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2021)
Πίνακας 6.7 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2021)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2008-2021)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας
(1993-2022)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία προϊόντος (1993-2022)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2022)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2022)
Πίνακας 6.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2021)
Πίνακας 6.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2021)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2020-2021)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2020-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2020-2021)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2020-2021)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2020-2021)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2020-2021)
Π6.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2021)
Π6.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2021)
Π6.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2020-2021)
Π6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού – χαρτονιού
Πίνακας 7.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2020)
Πίνακας 7.3 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2013-2020)
Πίνακας 7.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2020)
Π7.1 Ποσοστιαία (%) κατανομή της κατανάλωσης κυματοειδούς χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (2020-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2022-2024)