ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
Η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας ανήλθε σε 131 χιλ. τόνους το 2021, καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2020.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χρωμάτων οικοδομής και βερνικιών επιπλοποιίας σημείωσε αύξηση 5,9% το 2021 έναντι του 2020. Το 2022 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση.
Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (85%) στη συνολική εγχώρια αγορά καταλαμβάνουν τα πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά χρώματα και τα υποστρώματά τους, το 2021. Ακολουθούν κατά σειρά τα βερνικοχρώματα (8%), τα βερνίκια (5%) και τα διαλυτικά - στεγνωτικά (2%).
Η συντριπτική πλειονότητα των χρωμάτων - βερνικιών (92%) διατίθεται στην αγορά μέσω του καναλιού των χρωματοπωλείων και των πολυκαταστημάτων, το 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Οικοδομικά Χρώματα και Βερνίκια Επιπλοποιίας
2.1 Επενδύσεις σε Κατασκευές - Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Εξοικονομώ
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Κλάδου
2.5 Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.6 Δείκτες Τιμών Υλικών και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εξεταζόμενων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Χρωμάτων και Βερνικιών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3 Εγχώρια Αγορά Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.1 Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.2 Συνολική Αξία Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.3 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων και Βερνικιών Α
6.3.4 Διάρθρωση της Εγχώριας Ανά Κανάλι Διάθεσης
6.4 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Ευρωπαϊκή Παγκόσμια και Αγορά των Χρωμάτων και Βερνικιών
7.1 Παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7.2 Εξωτερικό Εμπόριο στην Ε.Ε.
7.3 Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις Παραγωγής Χρωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Εταιρειών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2021)
Πίνακας 2.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού (2021)
Πίνακας 2.3 Δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων (2019-2021)
Πίνακας 2.4 Κατανομή δαπανών ανακαίνισης/επισκευής ανάλογα με την κατηγορία (2021)
Πίνακας 2.5 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2022)
Πίνακας 2.6 Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2015-2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2011-2021)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2021)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2011-2021)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2011-2021)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2020 – 2021)
Π2.6 Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα κατά Περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου των ετών 2021 και 2022
Π2.7 Συνολική Ιδιωτική Δραστηριότητα κατά Περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου των ετών 2021 και 2022
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 - 2021)
Π2.9 Νέα Καταστήματα: Αριθμός και όγκος κατά κατηγορία χρήσης με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν (2021)
Πίνακας 3.1 Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (2019)
Πίνακας 3.2 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2022)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά (2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2022-2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής (2015-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (βάσει ποσότητας, 2021)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών (2017-2021)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εξαγωγών (2017-2021)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά οικοδομικών χρωμάτων – βερνικιών επιπλοποιίας (2015-2021)
Πίνακας 6.6 Συνολική αξία εγχώριας αγοράς (2020-2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς (βάσει ποσότητας, 2021)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης (2021)
Π6.1 Εισαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2017-2021)
Π6.2 Εξαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2017-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων χρωμάτων & βερνικιών (2021-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων χρωμάτων & βερνικιών (2021-2020)
Πίνακας 7.1 Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής χρωμάτων (2021)
Π7.1 Εξέλιξη παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2017-2021)
Π7.2 Εξέλιξη παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2017-2021)
Π7.3 Εξέλιξη εισαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2017-2021)
Π7.4 Εξέλιξη εισαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2017-2021)
Π7.5 Εξέλιξη εξαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2017-2021)
Π7.6 Εξέλιξη εξαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2017-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας αγοράς χρωμάτων - βερνικιών (2022-2024)