ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ON LINE MARKETING

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ON LINE MARKETING

Οι υπηρεσίες on line marketing αφορούν στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1)ανάπτυξη ιστοσελίδας, 2)search engine marketing, 3)display advertising, 4)e-mail marketing, 5)social media marketing, 6)viral marketing και 7)mobile marketing.
Ο εξεταζόμενος κλάδος απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι είτε διαφημιστικές, είτε εταιρείες πληροφορικής και ανάπτυξης ιστοσελίδας (maintenance, hosting κ.ά.), είτε new media agencies. Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο αριθμός των μικρών/προσωπικών επιχειρήσεων και των «free lancers».
Η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών on line marketing (πωλήσεις σε αξία) παρουσίασε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τη διετία 2010-2011, τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2012. Το 2011, η αξία της αγοράς κατέγραψε αύξηση 21,7% έναντι του 2010. Αναφορικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών on line marketing ανά κατηγορία, σημειώνεται ότι το 2011 το 35% του συνόλου της on line διαφημιστικής δαπάνης αφορούσε ενέργειες display advertising και ακολούθησαν οι υπηρεσίες paid search marketing με 29%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Αναδρομή της Διαφήμισης στην Ελλάδα
1.4 Περιγραφή του Κλάδου της Διαφήμισης
1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών On Line Marketing
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
1.7 Θεσμικά Όργανα – Κώδικας Δεοντολογίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση των Υπηρεσιών On Line Marketing
2.1 Η Διείσδυση του Internet στην Ελλάδα
2.2 Τα Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών On Line Marketing
2.3 Διαφημιστική Δαπάνη Κλάδων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
2.4 Οικονομική Συγκυρία
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Υπηρεσιών On Line Marketing
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των υπηρεσιών On Line Marketing
4.1 Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς των Υπηρεσιών On Line Marketing
4.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Υπηρεσίας
Search Engine Marketing - SEO
Search Engine Marketing - Paid Search Marketing
Display Advertising
Email Marketing
Social Media Marketing
Viral Marketing
Mobile Marketing
4.3 Επιχειρήσεις με Αξιόλογη Παρουσία στον Κλάδο
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών On Line Marketing
5.1 Η Διείσδυση του Internet Παγκοσμίως
5.2 Η On Line Διαφημιστική Δαπάνη Παγκοσμίως
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Τα κυριότερα διεθνή διαφημιστικά δίκτυα βάσει εσόδων
Πίνακας 2.1 Κατανομή χρηστών διαδικτύου στην Ελλάδα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2009-2010)
Πίνακας 2.2 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη (2007-2011)
Πίνακας 2.3 Κλάδοι των οποίων οι επιχειρήσεις αύξησαν τη διαφημιστική τους δαπάνη το 2011/2010
Π2.1 Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία ανά κλάδο (2005 – 2011)
Π2.2 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο: (2005-2011)
Π2.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2005-2011)
Π2.4 Δείκτες Κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων (2005-2011)
Π2.5 Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών (2005-2011)
Π2.6 Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
Π2.7 Δείκτες κύκλου εργασιών στον κλάδο των μεταφορών (2005-2011)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών On Line Marketing
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Διαφήμισης (2011)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Διαφήμισης (2011-2010)
Πίνακας 3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2010)
Πίνακας 3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2010)
Πίνακας 3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2010)
Πίνακας 3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2010)
Πίνακας 3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2006-2010)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ATNET COMMUNICATIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CAN COMMUNICATIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OUT THERE A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RASCAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας REALIZE A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας STEFICON Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας THINK DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών on line marketing βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών on line marketing (2010 - 2012)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς υπηρεσιών on line marketing ανά κατηγορία υπηρεσίας (2010)
Πίνακας 5.1 H διείσδυση του internet παγκοσμίως (31.12.2011)
Πίνακας 5.2 Οι 20 πρώτες χώρες παγκοσμίως με βάση τον πληθυσμό χρηστών internet (30.06.2011)
Πίνακας 5.3 Συνολική* διαφημιστική δαπάνη παγκοσμίως, ανά περιοχή και χώρα (εκτιμήσεις/προβλέψεις σε δισ. $, 2010 - 2015)
Πίνακας 5.4 Η on line διαφημιστική δαπάνη παγκοσμίως (εκτιμήσεις/προβλέψεις σε δισ. $, 2010 - 2015)
Πίνακας 5.5 Η On line διαφημιστική δαπάνη παγκοσμίως, ανά περιοχή και χώρα (εκτιμήσεις/προβλέψεις 2010 - 2015)
Πίνακας 5.6 Διάρθρωση της on line διαφημιστικής δαπάνης στις Η.Π.Α. ανά κατηγορία υπηρεσίας και μοντέλου τιμολόγησης (2010)
Πίνακας 5.7 Συγκριτικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την on line διαφημιστική δαπάνη στις ΗΠΑ από διάφορους οργανισμούς ( σε δισ. $, 2011-2016)
Π5.1 H διείσδυση του internet ανά χώρα (Δεκέμβριος 31. 2011)