ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε.
1.5 Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιόλαδου
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6.1 Καθεστώς Ενίσχυσης του Ελαιόλαδου
1.6.2 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2023-2027)
2. Η Ζήτηση Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ελαιόλαδου & Πυρηνέλαιου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των
Επιχειρήσεων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ελαιόλαδου
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των
Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
3.9 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α. Επιχειρήσεις Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών 1
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Επιχειρήσεις Παραγωγής Πυρηνέλαιου
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2022
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Ελαιόλαδου
6.3.2 Τιμή Πώλησης Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου
6.3.3 Μερίδια Αγοράς Ελαιόλαδου
6.3.4 Εγχώρια Αγορά Πυρηνέλαιου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Διεθνής & Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαιόλαδου
8.1 Παγκόσμια Αγορά Ελαιόλαδου
8.2 Η Αγορά Ελαιόλαδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προβλήματα του Κλάδου
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαίων και λιπών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2019-2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων και λιπών (2017 - 2020)
Πίνακας 3.2 Εγκεκριμένες τυποποιητικές μονάδες ελαιόλαδου (10.05.2023)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιόλαδου & πυρηνέλαιου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας & τυποποίησης ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2018 -2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις παραγωγής πυρηνέλαιου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνέλαιου (2018- 2022)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου "Βιομηχανία: Είδη Διατροφής" (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.38 – 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.50 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2022)
Πίνακας 5.51 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών παραγωγής πυρηνέλαιου (2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου βάσει Δ.Σ.Ε. (2002/03 – 2022/23)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή πυρηνέλαιου (2002/03-2022/23)
Πίνακας 6.3 Εγχώρια παραγωγή ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου (2002/03-2022/23)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ελαιόλαδου (2012 - 2022)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές πυρηνέλαιου (2012 - 2022)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές ελαιόλαδου (2012 - 2022)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές πυρηνέλαιου (2012 – 2022)
Πίνακας 6.8 Εμπορικό ισοζύγιο ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2012-2022)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια κατανάλωση ελαιόλαδου βάσει Δ.Σ.Ε (2007/08-2022/23)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης ελαιόλαδου (2013/14 -2021/22)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιημένου ελαιόλαδου (2021/22)
Πίνακας 6.12 Εγχώρια κατανάλωση ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου (2005/06-2022/23)
Π6.1 Εξαγωγές ελαιόλαδου ανά κύριο προϊόν (2012-2022)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού του παρθένου ελαιόλαδου λαμπάντε (2021-2022)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού του παρθένου βρώσιμου ελαιόλαδου (2021-2022)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού του μη παρθένου- άλλου ελαιόλαδου (2021-2022)
Π6.5 Εξαγωγές πυρηνέλαιου ανά κύριο προϊόν (2012 – 2022)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού του ακατέργαστου πυρηνέλαιου (2021-2022)
Π6.7 Κυριότερες χώρες προορισμού του άλλου πυρηνέλαιου (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Π8.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαιόλαδου (2012/13 - 2022/23)
Π8.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιόλαδου (2014/15 – 2022/23)
Π8.3 Τυνησία: εξέλιξη αξίας εξαγωγών ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου ανά χώρα (2016 – 2021)
Π8.4 Τυνησία: εξέλιξη ποσότητας εξαγωγών ελαιόλαδου (2013/14 – 2022/23)
Π8.5 Τουρκία: εξέλιξη εξαγωγών ελαιόλαδου (2013/14 – 2022/23)
Π8.6 Παραγωγή ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2009/10 – 2022/23)
Π8.7 Κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2009/10 – 2022/23)
Π8.8 Μέση τιμή πώλησης εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου (2011/12 - 2022/23)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης ελαιόλαδου (2022/23 – 2024/25)