ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό Εξέλιξης του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.4 Χαρακτηριστικά και Τάσεις του Σύγχρονου Επίπλου Γραφείου
Γραφεία
Καθίσματα
Συστήματα Διαχωριστικών
1.5 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
2. Η Ζήτηση Επίπλων Γραφείου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επίπλων Γραφείου
2.2 Κατηγορίες Πελατών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3. Η Προσφορά Επίπλων Γραφείου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Γραφείου
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα κεφαλαιου 3
4. Εγχώρια Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.1 Παραγωγή Επίπλων Γραφείου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Γραφείου
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Επίπλων Γραφείου – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Επίπλων Γραφείου – Χώρες Προορισμού
4.3 Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.3.1 Συνολική Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.3.2 Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Ανάλυση Αγοράς Επίπλων Γραφείου ανά Κατηγορία Προϊόντων
Αγορά Γραφείων
Αγορά Καθισμάτων
Αγορά Ερμαρίων – Βιβλιοθηκών – Συρταροθηκών
Αγορά Διαχωριστικών Συστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Επίπλων – Συνοπτικά Στοιχεία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Μορφές διαχωριστικών συστημάτων
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (1996-2002)
Πίνακας 1.3 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (1997-2002)
Πίνακας 2.1 Ιδρύσεις – διαλύσεις επιχειρήσεων Ελλάδας (1990-2003)
Πίνακας 2.2 Αριθμός, όγκος και αξία νέων κτιρίων γραφείων (1997-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων κατασκευής επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών εταιρειών επίπλων γραφείου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2005)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών εταιρειών επίπλων γραφείου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή κατασκευής καθισμάτων και επίπλων γραφείων-καταστημάτων (2002)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης επίπλων γραφείου ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων γραφείου ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2000-2004)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος παραγωγής επίπλων γραφείου ανά κύρια κατηγορία (1995-2005)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή διαχωριστικών χώρων (1995-2005)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών επίπλων γραφείου (2000-2005)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εισαγωγών καθισμάτων (2000-2005)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εξαγωγών επίπλων γραφείου (2000-2004)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εξαγωγών καθισμάτων (2000-2005)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων γραφείου (1995-2005)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά επίπλων γραφείου σε αξία (2001-2005)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων (2005)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γραφείων (1995-2005)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καθισμάτων (1995-2005)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ερμαρίων-βιβλιοθηκών-συρταροθηκών (1995-2005)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συστημάτων διαχωριστικών χώρων (1995-2005)
Πίνακας 4.14 Διάρθρωση της αγοράς συστημάτων διαχωριστικών χώρου ανά κατηγορία επιχειρήσεων (1995-2005)
Π4.1 Εισαγωγές επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2000-2005)
Π4.2 Εισαγωγές επίπλων γραφείου ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.3 Εισαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2000-2005)
Π4.4 Εισαγωγές καθισμάτων ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.5 Εξαγωγές επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2000-2005)
Π4.6 Εξαγωγές επίπλων γραφείου ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.7 Εξαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2000-2005)
Π4.8 Εξαγωγές καθισμάτων ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Δανική παραγωγή επίπλων ανά κατηγορία προϊόντων σε αξία (2000-2004)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη της αγοράς επίπλων γραφείου στις Η.Π.Α. (1995-2005)
Πίνακας 5.3 Ετήσια παραγωγή ανά κατηγορία προϊόντων (1990-2005)
Πίνακας 5.4 Προβλέψεις εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης επίπλων γραφείου στις Η.Π.Α. (2005-2007)