ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ο κλάδος των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων - κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται από εταιρείες εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και στη λιανική διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Οι αλυσίδες καταστημάτων πληροφορικής απευθύνονται τόσο στην «οικιακή» αγορά, καλύπτοντας εφαρμογές σχετικές με διασκέδαση, ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις διαθέτοντας υπηρεσίες και προϊόντα μηχανοργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου (Small Office - Home Office).
Η πτώση της ζήτησης έως τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε σε συρρίκνωση και ανασυγκρότηση τον κλάδο της λιανικής πώλησης πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης
Η συνολική εγχώρια λιανική αγορά πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (μέσω αλυσίδων καταστημάτων) καταγράφει ανάκαμψη από το 2016 και έπειτα και εκτιμάται αυξημένη κατά 5,3% το 2020 έναντι του 2019.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνταν το 2020 περίπου 100 ηλεκτρονικά καταστήματα με υψηλή μηνιαία επισκεψιμότητα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων, Κινητής Τηλεφωνίας και Συναφών Ειδών
1.2.2 Αλυσίδες Καταστημάτων Πληροφορικής
1.2.3 Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου των Τηλεπικοινωνιών
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής και Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Η Ζήτηση Προϊόντων Πληροφορικής
2.2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Προϊόντα Πληροφορικής
2.3 Η Ζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
2.3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση για Προϊόντα και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
2.3.2 Η Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
2.3.3 Χαρακτηριστικά των Χρηστών Προϊόντων Τεχνολογίας
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας μέσω Αλυσίδων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2.1 Πολιτική Πιστωτικών Διευκολύνσεων
3.2.2 Τιμολογιακή Πολιτική
3.2.3 Δίκτυα Καταστημάτων
3.2.4 Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Λιανική Αγορά Πολυμέσων – Κινητής Τηλεφωνίας
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας
6.2 Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
6.3 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (E-Shops)
6.4 Μερίδια Αγοράς
6.5 Δίκτυα καταστημάτων
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 Στοιχεία Αγοράς ΕΙΤΟ
7.2. Στοιχεία Αγοράς GFK Temax
7.3 Μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων στην Ευρώπη
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα Νοικοκυριών (2010-2020)
Πίνακας 2.2 Βαθμός Διείσδυσης ηλεκτρονικής υποδομής στα ελληνικά νοικοκυριά (2017-2019)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή πολυμέσων (2015-2020)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή κινητής τηλεφωνίας (2014-2020)
Πίνακας 2.5 Πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα (2010-2020)
Πίνακας 2.6 Πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά γεωγραφική περιοχή (2019-2020)
Πίνακας 2.7 Διείσδυση ηλεκτρονικού εμπορίου (2010-2020)
Πίνακας 2.8 Λόγοι Χρήσης του Διαδικτύου (2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εταιρειών αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Η/Υ - Μηχανές Γραφείου)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Η/Υ - Μηχανές Γραφείου) (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019) Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας σε αξία (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας (2016-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς αλυσίδων καταστημάτων (2020)
Πίνακας 6.4 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.5 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.6 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αγοραστικών του κλάδου (2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2020-2021)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Κινητής Τηλεφωνίας (2019)
Πίνακας 7.3 Αριθμός Χρηστών Διαδικτύου στην Ευρώπη (2020)
Πίνακας 7.4 Μεγέθη ομίλου Ceconomy (Media Markt & Saturn 2020/19)
Πίνακας 7.5 Μεγέθη ομίλου Dixons (2020/19)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς (2021-2023)