ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 24
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Ορισμοί
Εθνικό νομικό πλαίσιο:
Τελευταίες Εξελίξεις
Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών Νοσοκομείων
Όροι και Προϋποθέσεις για τις Άδειες Εγκατάστασης Απεικονιστικών Μηχανημάτων
1.3 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα
Κρατική Μεταβίβαση προς Δημόσια Νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
Το προφίλ Υγείας του Πληθυσμού στην Ελλάδα
Τεχνολογία
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Δείκτης Βιομηχανικής αραγωγής του Κλάδου
2.4 Εθνικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (2015-2021)
2.5 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.6 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Το Δυναμικό των Θεραπευτηρίων της Χώρας
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή βάσει Νομικής Μορφής
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος
Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Κατανομή της Αγοράς
Διάρθρωση της Αγοράς
6.1.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.2.1 Εισαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.3 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις Ιατροτεχνο-λογικών Προϊόντων
Η αγορά Διαγνωστικών In Vitro στην Ευρώπη
8.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες της Ευρώπης
Δαπάνες Υγείας
Ιατρικά Μηχανήματα
Εμφυτεύματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Ύψος κρατικών μεταβιβάσεων προς νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (2021-2070)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2023)
Πίνακας 2.4 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής για ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα (2015-2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.7 Μέσες μηνιαίες (ιδιωτικές) δαπάνες υγείας (2022)
Πίνακας 2.8 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2021)
Π2.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2015-2021)
Π2.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2015-2021)
Π2.3 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά ηλικιακή ομάδα (2011, 2021)
Π2.4 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια και φύλο (2021*)
Π2.5 Προβολές του πληθυσμού της Ελλαδας κατά ομάδες ηλικιών (2025-2060)
Π2.6 Απογραφή θεραπευτηρίων (2021)
Π2.7 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2018-2021)
Π2.8 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2018-2021)
Π2.9 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2021)
Π2.10 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2021)
Π2.11 Μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανά κατηγορία (2021-2022) και προσωπικό ανά Υγειονομική Περιφέρεια (2022)
Π2.12 Ιατρικά Μηχανήματα Κέντρων Υγείας (2021-2022)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών του κλάδου ανά νομό
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023*/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά” (2023 - 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2023)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2022)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτες Συγκέντρωσης (2022)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2012-2022)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2012-2022)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2018-2022)
Πίνακας 6.8 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2006-2021)
Πίνακας 6.9 Αριθμός οργανισμών που εφαρμόζουν πρακτικές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (2022)
Πίνακας 6.10 Ρυθμός Μεταβολής ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (2023/2022)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2012-2022)
Π6.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrastat (2021-2022)
Π6.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.5 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2012-2022)
Π6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrastat (2021-2022)
Π6.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Π6.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2021)
Π6.9 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (01.07.2022)
Π6.10 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (01.09.2023)
Π6.11 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ακτινοβολιών (Οκτώβριος 2023)
Πίνακας 8.1 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (2022)
Πίνακας 8.2 Αγορά Διαγνωστικών IN VITRO σε χώρες της Ευρώπης (2021)
Π8.1 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2012-2022)
Π8.2 Αριθμός αξονικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2012-2022)
Π8.3 Αριθμός μαστογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2012-2022)
Π8.4 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2012-2022)
Π8.5 Αριθμός ορθοπεδικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2016-2020)
Π8.6 Αριθμός καρδιολογικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2018-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2023-2025)