ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 21
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο τομέα της υγείας στη χώρα μας, καλύπτοντας μια ευρύτατη ποικιλία ειδών, από προϊόντα αναλώσιμων (επίδεσμοι, γάζες κλπ.), μέχρι ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι). Στον κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εισαγωγικών, κυρίως, επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες λειτουργούν ως αντιπρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών ή ως θυγατρικές αυτών.
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρουσιάζει ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια (από το 2016 και μετά), μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψε την περίοδο 2010-2015. Το 2019 η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι κατέγραψε αύξηση κατά 9,2% συγκριτικά με το 2018.
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς εκτιμάται ότι καλύπτει η κατηγορία των In Vitro Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων και αναλυτών (24% το 2019) και ακολουθεί η κατηγορία του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (15%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
1.3 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφικό Νομό και Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2015-2019)
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2018-2019)
6. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.2 Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης
6.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
6.3 Εξέλιξη Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.4.1 Εισαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.4.2 Εξαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προορισμού
6.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.5 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
7.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Ύψος κρατικών επιχορηγήσεων προς δημόσια νοσοκομεία - ΠΕΔΥ
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (2010-2060)
Πίνακας 2.3 Μέσες μηνιαίες (ιδιωτικές) δαπάνες υγείας (2019)
Πίνακας 2.4 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2018)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά – Επιστημονικά)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GE HEALTHCARE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDIPRIME Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDTRONIC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Y-LOGIMED Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΗΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ν., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΛΙΔΗ, Α., ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2020)
Πίνακας 6.2 Προϋπολογισμοί δαπανών Νοσοκομείων και ΠΦΥ*
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2019)
Πίνακας 6.5 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής για ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα (2015-2019)
Πίνακας 6.6 Δείκτες τιμών εισαγωγών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2015-2019)
Πίνακας 6.7 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων- θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (2009-2019)
Πίνακας 6.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2019)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2009-2019)
Π6.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrastat (2018-2019)
Π6.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2009-2019)
Π6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrasat (2018-2019)
Π6.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2017)
Π6.9 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντίζουσων και μη ιοντίζουσων ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (26.7.2018)
Π6.10 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ακτινοβολιών (2017)
Πίνακας 7.1 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (2019)
Πίνακας 7.2 Αγορά Διαγνωστικών In Vitro σε χώρες της Ευρώπης (2018)