ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 20
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Η Ζήτηση Κρέατος
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εθνικό Εισόδημα & Κατά Κεφαλήν Εθνικό Εισόδημα
Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Ζωικό Κεφάλαιο
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Δίκτυα Διανομής

Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Συμμετοχή (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοικονομικοί Δείκτες των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Συμμετοχή (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Οι Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Κρέατος
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Κρέατος με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου 2021-2022
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Η Εγχώρια Αγορά Κρέατος Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Χοιρινού Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Αιγοπρόβειου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος Πουλερικών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κρέατος
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βόειου/ Μοσχαρίσιου Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Εγχώρια Αγορά Πουλερικών – Μερίδια Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
Δαπάνες Δράσεων ESG
Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
Συμπεράσματα της Έρευνας
Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Παγκόσμια Κατανάλωση Κρέατος
Παγκόσμιες Εισαγωγές – Εξαγωγές Κρέατος
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου