ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Ο κλάδος αποτελείται από λίγες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στην εξόρυξη ογκομαρμάρου, όσο και στην επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων, καθώς και από αρκετές μικρότερου μεγέθους εταιρείες οι οποίες συνήθως ασχολούνται μόνο με την επεξεργασία μαρμάρων και γρανιτών. Αντίθετα, ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται με το γρανίτη είναι μικρός και η πλειοψηφία αυτών δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και στον τομέα του μαρμάρου. Ο γρανίτης είναι εισαγόμενος, καθώς δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα αυτού στη χώρα μας.
Τα τελευταία έτη σημειώθηκε ανάκαμψη της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για εξαγωγές. Η συνολική παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου εμφανίζεται μειωμένη κατά 6,5% το 2017 σε σχέση με το 2016.
Οι συνολικές εξαγωγές μαρμάρων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση από το 2009 και μετά. Το 2017 η κατηγορία των ακατέργαστων μαρμάρων απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο (79,8%), επί των συνολικών εξαγωγών.
Η εγχώρια αγορά ογκομαρμάρου εμφανίζει σωρευτικά μείωση της τάξης του 53% το 2017 σε σχέση με το 2007.
Η εγχώρια αγορά τελικών προϊόντων μαρμάρου ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία έτη, παρουσιάζοντας μείωση 19,5% το 2017 σε σύγκριση με το 2016.
Οι εξαγωγές παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση την περίοδο 2017/16 και το 2017 το 57% των παραγόμενων ογκομαρμάρων (ογκομάρμαρα, λατύπες, ξοφάρια) εξήχθησαν και το 48% διατέθηκε στο εσωτερικό της χώρας.
Η κατανάλωση γρανίτη στη χώρα μας παρουσίασε καθοδική πορεία από το 2008 και μετά (με εξαίρεση το 2016) και παρουσίασε μείωση 33,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη – Σπουδαιότητα Ελληνικού Μαρμάρου
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Περιγραφή των Προϊόντων Μαρμάρου
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Μάρμαρα και Γρανίτες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά για Μάρμαρα και Γρανίτες
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις των Κυριότερων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2012-2016
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2016
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Μαρμάρων και Γρανιτών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5. Εγχώρια Αγορά Μαρμάρου και Γρανίτη
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Ογκομαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
5.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Μαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μαρμάρου
5.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Συνεισφορά των Ελληνικών Εξαγωγών Μαρμάρου στις Συνολικές Εξαγωγές της Χώρας
Εξέλιξη Eξαγωγών βάσει Βαθμού Επεξεργασίας
Κυριότερες Χώρες Προορισμού των Εξαγωγών
5.3.3 Μερίδια Εξαγωγής των Κυριοτέρων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου
5.4 Εξωτερικό Εμπόριο Γρανίτη
5.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.5 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Ογκομαρμάρου και Προϊόντων Μαρμάρου
5.6 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Κατεργασμένου Γρανίτη
6 Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Παγκόσμια Αγορά
6.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
6.3 Εξαγωγές της Ιταλίας
6.4 Παραγωγή – Εξαγωγές της Τουρκίας
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2010-2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2008-2017)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2017)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2017)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2008-2017)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2008-2017)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2016)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή λατομείων μαρμάρου (ενεργών και μη) (2016)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση 93 επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2012-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας “Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών” (2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας “Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών” (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NORDIA A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας STONE GROUP INTERNATIONAL (MARMOR SG Α.Ε.) και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΜΙΛΗ, Γ. Χ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Ν., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου* (1980-2017)
Πίνακας 5.2 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής ογκομαρμάρων (2017)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2017)
Πίνακας 5.4 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου (2017)
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (1991-2017)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (1980-2017)
Πίνακας 5.7 Οι εξαγωγές μαρμάρων και η συνεισφορά τους στις συνολικές εξαγωγές της χώρας (2008-2017)
Πίνακας 5.8 Διάρθρωση της ποσότητας των εξαγωγών μαρμάρου ανά κατηγορία (2008-2017)
Πίνακας 5.9 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών μαρμάρου ανά κατηγορία (2008-2017)
Πίνακας 5.10 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στη συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου (2017)
Πίνακας 5.11 Εξέλιξη εισαγωγών γρανίτη (1992-2017)
Πίνακας 5.12 Εξέλιξη εξαγωγών γρανίτη (1992-2017)
Πίνακας 5.13 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ογκομαρμάρου (1991-2017)
Πίνακας 5.14 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2017)
Πίνακας 5.15 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κατεργασμένου γρανίτη (1994-2017)
Π5.1 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2015-2017)
Π5.2 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2015-2017)
Π5.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου μαρμάρου (2016-2017)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου μαρμάρου (2016-2017)
Π5.5 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2015-2017)
Π5.6 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2015-2017)
Π5.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου μαρμάρου (2016-2017)
Π5.8 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου μαρμάρου (2016-2017)
Π5.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου γρανίτη (2016-2017)
Π5.10 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου γρανίτη (2016-2017)
Π5.11 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου γρανίτη (2016-2017)
Π5.12 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου γρανίτη (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Διεθνές εμπόριο φυσικών λίθων (2013-2016)
Πίνακας 6.2 Μερίδια των κυριότερων εξαγωγικών χωρών διακοσμητικών λίθων (βάσει αξίας, 2014-2016)
Πίνακας 6.3 Παγκόσμιες εξαγωγές μαρμάρου (σε αξία, 2015-2016)
Πίνακας 6.4 Παγκόσμια ζήτηση φυσικών λίθων (2014-2016)
Πίνακας 6.5 Οι συνολικές εξαγωγές των ευρωπαϊκών χωρών σε διακοσμητικούς λίθους (2009-2016)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη ιταλικών εξαγωγών μαρμάρων ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2017)
Πίνακας 6.7 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών ακατέργαστων μαρμάρων (2017)
Πίνακας 6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών κατεργασμένων μαρμάρων (2017)
Πίνακας 6.9 Παραγωγή τουρκικού μαρμάρου και γρανίτη (2011-2016)
Πίνακας 6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού των Τουρκικών εξαγωγών (2015-2017)
Πίνακας 6.11 Τουρκικές εξαγωγές ανά κατηγορία (2013-2017)