ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
•Στρατηγική (Strategy Consulting)
•Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Organisation/Operations Management)
•Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Διαχεί-ριση Επιχειρηματικών Κινδύνων (Finance and Risk Management)
•Διαχείριση Αλλαγής / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (People and Change)
• Λοιπές Υπηρεσίες
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
ΣΕΣΜΑ
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
Νομική Μορφή των Εταιρειών του Κλάδου
Περίοδος Ίδρυσης των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.1 Εξέλιξη Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών
6.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κατηγορία Πελατών
6.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συνολική Απασχόληση α
Απολαβές εργαζομένων στην Ζώνη του Ευρώ (Eurozone)
Η Παγκόσμια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Όμιλοι
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Εταιρειών
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015 – 2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2021-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών
(2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών εταιρειών (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2019 -2022)
Πίνακας 8.2 Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2019 -2022)
Πίνακας 8.3 Ρυθμός μεταβολής Εσόδων και Συνολικής Απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2020-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της αξίας της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2023-2025)