ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

A' ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.4 Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Συμβουλευτικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
5.1 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2010-2016)
5.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών (2016)
5.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών (2016)
5.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2016)
5.5 Η Αγορά των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα (2016)
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη
6.2 Συνολική Απασχόληση και Έσοδα ανά Σύμβουλο
6.3 Εξαγωγές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
7. Συμπεράσματα – Επιχειρηματικές Εξελίξεις- Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων
Β' ΜΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελεγκτικών Εταιρειών – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ελεγκτικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Ελεγκτικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
5.1 Η Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
5.2 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά βασική κατηγορία υπηρεσιών (2016)
5.3 Μερίδια αγοράς ελεγκτικών εταιρειών (2016)
5.4 Ανάλυση και Κατανομή των Οικονομικών Καταστάσεων ανά Ελεγκτικό Οίκο (2015)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων
Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.5 Διάρθρωση Πόρων ΕΣΠΑ (2014-2020) ανά Πρόγραμμα
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Συμβουλευτικών Εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ERNST & YOUNG Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PLANET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα και σύγκριση με την αντίστοιχη ανάπτυξη του ΑΕΠ (2014 -2016)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Ρυθμού μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (2007 -2016)
Πίνακας 6.3 Ετήσιοι Ρυθμοί μεταβολής Κύκλου Εργασιών και Συνολικής Απασχόλησης στον κλάδο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη (2014-2016)
Πίνακας 6.4 Δείκτης Εσόδου Ανά Σύμβουλο Σε Χώρες της Ευρώπης (2014-2016)
Πίνακας 6.5 Έσοδα ανά Σύμβουλο κατά μέσο όρο ανά Χώρα (2014-2016)
Πίνακας 6.6 Κατανομή Κύκλου Εργασιών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
σε Εγχώριο και Διεθνές επίπεδο (2015)

Β' ΜΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση ελεγκτικών εταιρειών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των ελεγκτικών εταιρειών της μελέτης (2017/16)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των ελεγκτικών εταιρειών της μελέτης (2017/16)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας ελεγκτικών εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας ελεγκτικών εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας ελεγκτικών εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ελεγκτικών εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας ελεγκτικών εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Ελεγκτικών Εταιρειών (2012 – 2016)
Πίνακας 4.7: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.8: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ERNST & YOUNG (HELLAS) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MOORE STEPHENS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΛ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ( ΣΟΛ ΑΕ) και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη ελεγκτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π5.1 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.2 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ελεγχόμενων εταιρειών με βάση τον κλάδο δραστηριότητάς τους, ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.3 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. και μη εισηγμένων ελεγχόμενων εταιρειών, ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.4 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ, ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.5 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κερδοφόρων και ζημιογόνων ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.6 Κατανομή βασικών οικονομικών μεγεθών (σε ομαδοποιημένη μορφή) των ελεγχόμενων εταιρειών, ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.7 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτικό οίκο (2015)
Π5.8 Αναλυτικές αλλαγές ελεγκτικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το 2015 σε σχέση με το 2014