ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών λειτουργεί ουσιαστικά σε τρία επίπεδα (διύλιση, χονδρική και λιανική εμπορία). Ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών καυσίμων περιλαμβάνει δύο εταιρείες διύλισης (συνολικά 4 διυλιστήρια) και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 55 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, 25 επιχειρήσεις είναι κάτοχοι άδειας βιοκαυσίμων και 65 κατέχουν άδεια προμήθειας φυσικού αερίου.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή των ελληνικών διυλιστηρίων σε πετρελαιοειδή προϊόντα αυξήθηκε κατά 7% το 2021 περίπου έναντι του 2020.
Το 2021 η συνολική κατανάλωση των πετρελαιοειδών προϊόντων αυξήθηκε κατά 8% περίπου το 2020. Ειδικότερα, η κατανάλωση καυσίμων στην εσωτερική αγορά αυξήθηκε κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου έτους, αποσπώντας μερίδιο 66% επί της συνολικής. Η κατανάλωση καυσίμων διεθνούς αγοράς (αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα) αυξήθηκε κατά 25% καταλαμβάνοντας το 34% της συνολικής κατανάλωσης.
To μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης απέσπασαν το πετρέλαιο κίνησης (26,6%), τα ναυτιλιακά καύσιμα (25,3%) και οι βενζίνες (20,8%) το 2021.
Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε σε 6.077 εκ. Nm3 το 2021 σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 11% έναντι του 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1 Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.2.2 Βιοκαύσιμα
1.2.3 Φυσικό Αέριο
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Λειτουργία της Αγοράς πετρελαιοειδών
1.3.2 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
1.3.3 Βιοκαύσιμα
1.4 Φορολογία Καυσίμων
1.5 Συμμετοχή Καυσίμων στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της Ελλάδας
1.6 Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Πετρελαίου
2. Η Ζήτηση για Καύσιμα –
2. Η Ζήτηση για Καύσιμα – Προσδιοριστικοί Παράγοντες
2.1 Κυριότεροι Τομείς Ζήτησης Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Σύνολο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
Υγραέρια LPG
Καύσιμα κηροζίνης και αεριωθούμενων
Βενζίνη
Πετρέλαιο ντίζελ
Βιοκαύσιμα
Μαζούτ
Φυσικό Αέριο
2.2 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3 Οδικές Μεταφορές
Εξέλιξη στόλου Οχημάτων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχημάτων
Τιμές Καυσίμων
2.4 Οικιακός Τομέας
2.5 Αερομεταφορές
2.6 Βιομηχανικός Τομέας
2.7 Ναυτιλιακός Τομέας
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1 Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2 Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3 Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5 Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6 Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7 Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8 Εμπορία Υγραερίου
3.1.9 Αποθέματα Ασφαλείας
3.1.10 Η Διαμόρφωση των Τιμών στην Αγορά Πετρελαιοειδών
3.2 Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναθράκων
3.3 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Διύλισης
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Διύλισης Πετρελαίου
3.6 Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.8 Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.9 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής –Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.11 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.12 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.13 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Φυσικού Αερίου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καυσίμων
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη των Εταιρειών του Κλάδου
5.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.5 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.7 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.10 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.11 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.12 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.13 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Καυσίμων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
6.3 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
6.5 Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.1 Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.2 Παγκόσμια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.3 Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.4 Εκτίμηση για την Εξέλιξη της Ζήτησης και Προσφοράς Πετρελαίου
7.5 Εξωτερικό Εμπόριο
7.6 Κατανομή Διυλιστηρίων στην Ευρώπη
7.7 Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
7.7.1 Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της Ευρώπης
7.7.2 Φόροι-Τιμές Καυσίμων σε χώρες της Ε.Ε.
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της νταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Τιμές BRENT και WTI ανά βαρέλι (Μαϊος – Ιούλιος 2021-2022)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής (2015-2022)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2012 - 2021/ τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών παραγωγής-εισαγωγής βιοκαυσίμων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Κατανομή των εταιρειών του φυσικού αερίου ανά νομό
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση των δύο Επιχειρήσεων Διύλισης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Βιοντήζελ
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2017-2021)
Πίνακας 3.11 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Προμήθειας και Διανομής φυσικού αερίου
Πίνακας 3.12 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου φυσικού αερίου (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2022-2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων» (2022-2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Προϊόντα Πετρελαίου» (2022-2021)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίου» (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.8 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (2020-2021)
Πίνακας 5.9 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.10 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.11 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.13 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.15 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.16 – 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.37 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.38 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.39 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.40 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.41 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.42 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.43 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.44 – 5.52 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής ελληνικών διυλιστηρίων (2013-2021)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2007 -2021)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών βενζινών (Motor Gasoline) (2007 – 2021)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2007 - 2021)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Μαζούτ (fuel oil) (2007 – 2021)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2007-2021)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών πετρελαίου (2007 -2021)
Πίνακας 6.8 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2015-2021)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2021)
Πίνακας 6.10 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου κίνησης (2021)
Πίνακας 6.11 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης (2021)
Πίνακας 6.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά υγραερίου (2021)
Πίνακας 6.13 Μερίδια εταιρειών στην αγορά μαζούτ (2021)
Πίνακας 6.14 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ναυτιλίας (2021)
Πίνακας 6.15 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 – 2021)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.8 Ανάλυση των εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.10 Ανάλυση των εισαγωγών πετρελαίου κίνησης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.11 Ανάλυση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.12 Ανάλυση των εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.13 Ανάλυση των εξαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.14 Ανάλυση των εισαγωγών ασφάλτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.15 Ανάλυση των εξαγωγών ασφάλτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2020-2023)
Πίνακας 7.2 Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη (2021)
Πίνακας 7.3 Κατανομή πρατηρίων στην Ευρώπη (2021)
Πίνακας 7.4 Συνολική συνεισφορά των φόρων καυσίμων στις τελικές τιμές καταναλωτή στην ΕΕ - 27
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών* (2022-2023)