ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών λειτουργεί ουσιαστικά σε τρία επίπεδα (διύλιση, χονδρική και λιανική εμπορία). Ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών καυσίμων περιλαμβάνει δύο εταιρείες διύλισης (συνολικά 4 διυλιστήρια) και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 55 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, 24 επιχειρήσεις είναι κάτοχοι άδειας βιοκαυσίμων και 46 κατέχουν άδεια προμήθειας φυσικού αερίου.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή των ελληνικών διυλιστηρίων σε πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 5% περίπου το 2020 έναντι του 2019.
Το 2020 η συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών κατέγραψε ετήσια μείωση 21,6%. Η κατανάλωση καυσίμων στην εσωτερική αγορά κάλυψε το 71% της συνολικής.
To μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης απέσπασαν το πετρέλαιο κίνησης (28,0%), τα ναυτιλιακά καύσιμα (24,1%) και οι βενζίνες (20,8%) το 2020.
Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε σε 5.481 εκ. Nm3 το 2020 σημειώνοντας αύξηση 10,9% έναντι του 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1 Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.2.2 Βιοκαύσιμα
1.2.3 Φυσικό Αέριο
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Λειτουργία της Αγοράς πετρελαιοειδών
1.3.2 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
1.3.3 Βιοκαύσιμα
1.4 Φορολογία Καυσίμων
1.5 Συμμετοχή Καυσίμων στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της Ελλάδας
1.6 Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Πετρελαίου
2. Η Ζήτηση για Καύσιμα – Προσδιοριστικοί Παράγοντες
2.1 Κυριότεροι Τομείς Ζήτησης Πετρελαιοειδών Καυσίμων
2.2 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3 Οδικές Μεταφορές
2.4 Οικιακός Τομέας
2.5 Αερομεταφορές
2.6 Βιομηχανικός Τομέας
2.7 Ναυτιλιακός Τομέας
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1 Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2 Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3 Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5 Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6 Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7 Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8 Εμπορία Υγραερίου
3.2 Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναθράκων
3.3 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Διύλισης
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Διύλισης Πετρελαίου
3.6 Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.8 Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.9 Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.11 Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.12 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.13 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Φυσικού Αερίου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου 96
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καυσίμων
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών Διύλισης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.5 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.7 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.8 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.10 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.11 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.12 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.13 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Καυσίμων 194
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
6.3 Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
6.5 Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
7. Διεθνής Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.1 Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.2 Παγκόσμια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.3 Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.4 Εκτίμηση για την Εξέλιξη της Ζήτησης και Προσφοράς Πετρελαίου
7.5 Εξωτερικό Εμπόριο
7.6 Κατανομή Διυλιστηρίων στην Ευρώπη
7.7 Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
7.7.1 Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της
Ευρώπης
7.7.2 Φόροι-Τιμές Καυσίμων σε χώρες της Ε.Ε.
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα I: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
•Benchmarking Εταιρειών Διύλισης
•Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Τιμές BRENT και WTI ανά βαρέλι (Αύγουστος – Οκτώβριος 2020-2021)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής (2015-2021)
Π2.1 Οχήματα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2010 - 2020)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2020/στο τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2020)
Π2.4 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2021)
Π2.5 Κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2003-2021)
Π2.6 Κατάπλοι - Απόπλοι πλοίων (2018-2020)
Π2.7 Κατάπλοι - Απόπλοι πλοίων (2021 Α τρίμηνο-2020 Α Τρίμηνο)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών παραγωγής-εισαγωγής βιοκαυσίμων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Κατανομή των εταιρειών του φυσικού αερίου ανά νομό
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση των δύο Επιχειρήσεων Διύλισης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2016-2020)
Πίνακας 3.6 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2016-2020)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Βιοντήζελ
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2016 - 2020)
Πίνακας 3.12 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Προμήθειας και Διανομής φυσικού αερίου
Πίνακας 3.13 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2021 - 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2021-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων» (2021-2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίου» (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.13 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.14 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.15 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.17 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.18 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.19 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.20 – 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.41 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.42 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.43 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.44 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.45 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.46 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.47 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.48 – 5.56 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.58 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.59 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020) 187
Πίνακας 5.60 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.61 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής ελληνικών διυλιστηρίων (2013-2021 6μηνο)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2007 -2020)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών βενζινών (Motor Gasoline) (2007 – 2020)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2007 - 2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Μαζούτ (fuel oil) (2007 – 2020)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2007-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών πετρελαίου (2007 -2020)
Πίνακας 6.8 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2014-2020)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2020)
Πίνακας 6.10 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου κίνησης (2020)
Πίνακας 6.11 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης (2020)
Πίνακας 6.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά υγραερίου (2020)
Πίνακας 6.13 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 – 2021, 9μηνο)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.8 Ανάλυση εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.10 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου κίνησης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.11 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.12 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.13 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.14 Ανάλυση εισαγωγών ασφάλτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.15 Ανάλυση εξαγωγών ασφάλτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2019-2022)
Πίνακας 7.2 Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη
Πίνακας 7.3 Κατανομή πρατηρίων στην Ευρώπη
Πίνακας 7.4 Συνολική συνεισφορά των φόρων καυσίμων στις τελικές τιμές καταναλωτή στην ΕΕ - 27 (2020)
Πίνακας 8.1 Συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών* (2020-2022) 234