ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 3
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.4 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Δείκτες Τιμών Υλικών και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Κλάδου
2.5 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
2.6 Εθνικό Εισόδημα
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5 Εξέλιξης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Εγχώρια Αγορά των Χαλυβδοσωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Διεθνής Αγορά Χάλυβα 102
8.1 Η Παγκόσμια Παραγωγή Χάλυβα
8.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2022)
Πίνακας 2.2 Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2015-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2021)
Πίνακας 2.4 Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου Βασικού Σεναρίου (2017-2031)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2011-2021)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2021)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών χαλυβδοσωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών χαλυβδοσωλήνων ανά νομική μορφή
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών - Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2021-2022)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές”
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα”
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2022 - 2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” (2022 - 2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα” (2022 - 2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2022)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2021)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2021)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2021)
Πίνακας 6.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2022)
Π6.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2016-2021)
Π6.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Η κατανάλωση χάλυβα στην Ε.Ε.-27 (2012-2021)
Π8.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (2000-2021)
Π8.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27, ανά χώρα (2014 – 2021)
Π8.3 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Π8.4 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων με ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων (2023-2025)