ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Οι εταιρίες που συνθέτουν τον κλάδο υπηρεσιών πρόσβασης στο
internet χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια όσον αφορά το μέγεθος
και τα είδη των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι περισσότερες εξ' αυτών
ασχολούνται παράλληλα και με άλλες δραστηριότητες, όπως η κινητή
και η σταθερή τηλεφωνία, αλλά και διάφορες εφαρμογές πληροφορικής
και υψηλής τεχνολογίας (web hosting frame relay VPN κλπ.). Η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η εξέλιξη του αριθμού των συνδρομητών παρουσιάζει ανοδική πορεία
κατά την περίοδο 1998-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 40%.
Η διάθεση των υπηρεσιών πρόσβασης στο internet πραγματοποιείται
κυρίως μέσω επιλεγμένων συνεργατών, στις περισσότερες δε
περιπτώσεις πρόκειται για αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων σύγχρονης
τεχνολογίας (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, κλπ.). Ορισμένες εταιρίες
προσφέρουν τα προϊόντα τους και μέσω ιδίου δικτύου καταστημάτων,
ενώ πωλήσεις υπηρεσιών Ιnternet (συνδέσεις) λαμβάνουν
χώρα και on line μέσω δικτυακών τόπων (sites) που διαθέτουν. Ωστόσο,
για εξειδικευμένες υπηρεσίες που συνήθως απευθύνονται σε
μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους
της εταιρίας παροχής υπηρεσιών πρόσβασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Εμπειρία
1. Εισαγωγή και Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σύντομο Ιστορικό – Τρόπος Λειτουργίας Internet
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Εξελικτική Πορεία της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα
1.5 Τα Ελληνικά Νοικοκυριά και η Επαφή με το Internet
1.6 Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις και η Επαφή με το Internet
1.8 Χρήση Internet στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας
1.9 Η Ελλάδα σε Σχέση με την Υπόλοιπη Ευρώπη
2. Η Zήτηση για Yπηρεσίες Πρόσβασης στο Internet
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Internet
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα – Κανάλια Διανομής
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
4.1 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet
4.2 Μερίδια Αγοράς
5. Παγκόσμια Αγορά
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί επό τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΙCAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Παραδείγματα καταλήξεων σε διευθύνσεις Internet
Πίνακας 1.2 ISPs εξυπηρετούμενοι από το AIX
Πίνακας 1.3 Σύνολο POPs & Bandwidth των κυριότερων ΙSP
Πίνακας 1.4 Χρήση Η/Υ 2001 – 2006 (%)
Πίνακας 1.5 Χρήση Internet 2001 – 2006 (%)
Πίνακας 1.6 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 1.7. Αριθμός Συνδρομών
Πίνακας 1.8. Πρόσβαση στο Internet από νοικοκυριά 2006-2007 (%)
Πίνακας 1.9. Δραστηριότητες μέσω Internet (% ποσοστό στο σύνολο των ατόμων)
Πίνακας 1.10 Χρήση του Internet στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πίνακας 1.11 Χρήση Internet ανά ηλικία και φύλο στην ΕΕ (%)
Πίνακας 2.1 Κόστος ADSL ανά πάροχο
Πίνακας 2.2 Τόπος πρόσβασης στο Internet κατά ασχολία χρήστη - 1ο τρίμηνο 2006
Πίνακας 2.3 Χρήση υπολογιστών και διαδικτύου ανά επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη - 1ο τρίμηνο 2006
Πίνακας 2.4 Χρήση Η/Υ κατά ηλικιακή κατηγορία (%)
Πίνακας 2.5 Κυριότεροι λόγοι για μη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία (2006)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2003-2006)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2002-2006)
Π3.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2002-2006)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2005-2006)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2005-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Αριθμός χρηστών Internet (2003-2007)
Πίνακας 4.2 Αριθμός χρηστών Internet (2003-2006)
Πίνακας 4.3 Αριθμός των συνδρομητών Internet στην Ελλάδα (1998-2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet σύμφωνα με τον αριθμό των συνδρομών (2006)
Πίνακας 5.1 Μεταβολή της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 2007 (%)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια χρήση Internet και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού (2007)
Πίνακας 5.3 Οι 20 πρώτες χώρες σε αριθμό χρηστών Internet
Πίνακας 5.4 Συνδρομητές Broadband ανά 100 κατοίκους (Ιούνιος 2007)
Πίνακας 5.5 Broadband subscribers per 100 inhabitants, 2001-2006
Πίνακας 5.6 Εκτίμηση αριθμού χρηστών στη Δυτική Ευρώπη το 2008 (σε χιλ.)
Πίνακας 5.7 Χρήστες του δικτύου σε ποσοστό επί του πληθυσμού (2006, 2010)