ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι μεσίτες ασφαλίσεων αποτελούν την ανώτατη βαθμίδα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη χώρα μας.
Πέραν των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων), ασφαλιστικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά από τα δίκτυα των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών (agency system), τις τράπεζες (bancassurance) και τα διάφορα εναλλακτικά δίκτυα (διαδίκτυο κλπ.).
Ανοδικά κινήθηκε το σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής (ασφάλειες ζωής και γενικές ασφάλειες) το 2016 σε σχέση με το 2015 (αύξηση 5,7%), ύστερα από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 50%-60% του συνόλου της ασφαλιστικής παραγωγής διανεμήθηκε στην αγορά από το «κανάλι» των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλειών.
Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το μέγεθος της αγοράς (σύνολο εσόδων από προμήθειες) των ασφαλιστικών πρακτόρων – μεσιτών ασφαλειών την περίοδο 2013-2016, παρά τη συνεχή μείωση της ασφαλιστικής παραγωγής. Ειδικότερα, το 2016 σημείωσε αύξηση 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Ασφαλιστικού Κλάδου
1.4 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων
1.5 Η Συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Εθνική Οικονομία
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
3.2 Αριθμός Μεσιτών Ασφαλειών – Ασφαλιστικών Πρακτόρων στην Ελλάδα
3.3 Κατηγορίες Μεσιτικών Επιχειρήσεων
3.4 Πεδία Ανταγωνισμού
3.5 Παρουσίαση 66 Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Έσοδα Εταιρειών του Κλάδου
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
4.1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών του Κλάδου (2014-2015)
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Κεφαλαιακή Διάρθρωση
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Μεσιτών Ασφαλίσεων – Ασφαλιστικών Πρακτόρων
5.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
5.2.1 Ασφάλειες Ζωής
5.2.2 Ασφάλειες Ζημιών
5.3 Μέγεθος Αγοράς Ασφαλιστικών Πρακτόρων – Μεσιτών Ασφαλειών
5.4 Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
6. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
6.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ευρώπη
6.2 Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενο Προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο
6.3 Κανάλια Διανομής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία (2007-2016)
Πίνακας 2.1 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2016)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2013-2015)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2015)
Πίνακας 3.1 Αριθμός και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2003-2016)
Πίνακας 3.2 Κατανομή ασφαλιστικών πρακτόρων & μεσιτών ασφαλειών σε διάφορους νομούς της χώρας (Μάιος 2017)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Έσοδα κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά εταιρειών του κλάδου (2015-2016)
Π3.1 Αριθμός μεσιτών ασφαλειών – ασφαλιστικών πρακτόρων ανά νομό (Μάιος 2017)
Πίνακας 4.1 Βασικά Οικονομικά μεγέθη 54 εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.2 Επενδύσεις – Συμμετοχές εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.3 Απαιτήσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.4 Σύνολο Ενεργητικού εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.5 Ίδια Κεφάλαια εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.6 Προβλέψεις εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.7 Μεσομακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.8 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.9 Μικτό Κέρδος εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.10 Λειτουργικό Αποτέλεσμα εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.11 Καθαρό Αποτέλεσμα εταιρειών του κλάδου (2014-2015)
Πίνακας 4.12 Περιθώριο (%) μικτού κέρδους εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.13 Περιθώριο (%) λειτουργικού κέρδους εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.14 Περιθώριο (%) καθαρού κέρδους εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.15 Αποδοτικότητα (%) ιδίου κεφαλαίου εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.16 Αποδοτικότητα (%) απασχολουμένου κεφαλαίου εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.17 Γενική ρευστότητα εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.18 Ξένα προς ίδια κεφάλαια (:1) εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.19 Δείκτης (%) άυλων στοιχείων εταιρειών του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.20 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.21 ΝΕΚΙΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2015)
Πίνακας 4.22 ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.23 MATRIX ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013)
Πίνακας 4.24 Ν.Β.G. BANCASSURANCE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.25 ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.26 ΗΛΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2015)
Πίνακας 4.27 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 ΙΝFOTRUST AE ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.31 GRAND ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 ΚΥΡΛΑΚΗΣ Γ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.33 ΕΞΠΕΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.34 ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΜΑ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.35 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.36 BRITISH PROVIDENCE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2014)
Πίνακας 4.37 ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΤΕΡΝΕΡ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.38 BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.39 ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο αριθμοδεικτών
Π4.2 Περιθώριο (%) μικτού κέρδους των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.3 Περιθώριο (%) λειτουργικού κέρδους των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.4 Περιθώριο (%) καθαρού κέρδους των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.5 Αποδοτικότητα (%) ιδίου κεφαλαίου των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.6 Αποδοτικότητα (%) απασχολουμένου κεφαλαίου των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.7 Γενική ρευστότητα των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Π4.8 Ξένα προς ίδια κεφάλαια των 65 εταιρειών της μελέτης (:1) (2011-2015)
Π4.9 Δείκτης (%) άϋλων στοιχείων των 65 εταιρειών της μελέτης (2011-2015)
Πίνακας 5.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2007-2016)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής από πρωτασφαλίσεις (2007-2016)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών από πρωτασφαλίσεις (2007-2016)
Πίνακας 6.1 Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2008-2015)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (2008-2015)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών στην Ευρώπη (2008-2015)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο συμμετοχής των ασφαλίσεων ζωής – ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2008-2015)
Πίνακας 6.5 Αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών και απασχολουμένων στην Ευρώπη (2008-2015)
Πίνακας 6.6 Κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Αύγουστος 2016)