ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο κλάδος των υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού αποτελείται από εταιρείες που είναι συνήθως, μέλη πολυεθνικών εταιρειών και έχουν πολύχρονη παρουσία και εδραιωμένη φήμη στην ελληνική αγορά. Διαθέτουν εξιδεικευμένο ολιγάριθμο προσωπικό και παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, ορισμένες από αυτές παρέχουν και υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού.
Oι υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης παρέχονται από δεκαπέντε (15) Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α).
Η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας από το 2009 και έπειτα και η συρρίκνωση του ΑΕΠ επηρέασαν αρνητικά τις εταιρείες του κλάδου των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.
Η συνολική αξία της αγοράς της επιλογής και εξεύρεσης προσωπικού εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση 15,2% το 2018 σε σχέση με το 2017.
Η αξία της αγοράς των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σημείωσε μικρή αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση.
Η αξία της αγοράς των υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού (από εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού) παρουσίασε ετήσια μείωση 3,2% το 2018.
Η συνολική αξία της αγοράς διάθεσης προσωπικού σημείωσε άνοδο 9,6% το 2018 σε σχέση με το 2017.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά – Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Υπηρεσιών του Κλάδου
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Παρουσίαση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων της Μελέτης με Διαθέσιμα Οικονομικά Στοιχεία για το 2018
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας – Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού & Διάθεσης Προσωπικού
5.1 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
5.2 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Εταιρειών Ανθρώπινου Δυναμικού
•Benchmarking Ε.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός Μισθωτών στην Ελλάδα (σε χιλιάδες άτομα, 2016-2018)
Πίνακας 3.1 Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση 26 Εταιρειών που παρέχουν Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση 15 Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση 6 Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (2013-2017)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2013-2017)
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εταιρειών της μελέτης με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2018 (2014-2018)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EGON ZEHNDER INTERNATIONAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAY GROUP Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PEOPLE FOR BUSINESS Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας STANTON CHASE INTERNATIONAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.20 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.21 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.23 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.24 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KSM HUMAN RESOURCES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MANPOWERGROUP A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RANDSTAD HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017) 68
Πίνακας 4.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Εξεύρεσης και Επιλογής Προσωπικού (2018)
Πίνακας 5.2 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (2018)
Πίνακας 5.3 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Προσωπικού (2018)
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενο Μέγεθος Αγοράς των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (2018)
Πίνακας 5.5 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού (2018)
Πίνακας 6.1 Χώρες με τις μεγαλύτερες αγορές υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε αριθμό τοποθετήσεων προσωπικού και σε αξία αγοράς για το 2016