ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
Εθνικό Εισόδημα & Κατά Κεφαλήν Εθνικό Εισόδημα
Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Επίπλων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Κλάδου Επίπλων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Συμμετοχή των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
Κατάταξη Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Συμμετοχή των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επίπλων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου

Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
Δαπάνες Δράσεων ESG
Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
Συμπεράσματα της Έρευνας
Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ιταλία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γερμανία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ισπανία
Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.-27

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Τάσεις - Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου